> Zarządzenie nr 67/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zarządzenie nr 67/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 czerwca 2021 r.


w sprawie uchylenia zarządzenia nr 55/2021 z dnia 29 maja 2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 194 z poźn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Uchyla się zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29.05.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-06-29
Sporządzone przez: Krystyna Galik-Harhaj (Dyrektor GOK w Komańczy)
Data udostępnienia: 2021-07-01 07:59:35
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał