> Zarządzenie nr 35/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 marca 2021 r.

Zarządzenie nr 35/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 marca 2021 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U z 2021r. poz. 305) WÓJT GMINY  zarządza :

 §1

 Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę   9 446,00  zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

9 446,00

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

9 446,00

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -  gminnych)

9 446,00

 

 

 

RAZEM

9 446,00

 

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 72 360,44 zł 

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

44 100,00

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

1 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 100,00

60017

 

Drogi wewnętrzne

40 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

40 000,00

60095

 

Pozostała działalność

3 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

8 000,00

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

8 000,00

4430

Różne opłaty i składki

8 000,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

108,65

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

108,65

4410

Podróże służbowe krajowe

108,65

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

600,00

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

600,00

4410

Podróże służbowe krajowe

600,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

8 105,79

80101

 

Szkoły podstawowe

6 153,49

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 053,49

4300

Zakup usług pozostałych

100,00

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 952,30

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

482,30

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 470,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

2 000,00

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 500,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

9 446,00

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

9 446,00

3240

Stypendia dla uczniów

9 446,00

 

 

 

RAZEM

72 360,44

 

Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 62 914,44 zł 

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

44 100,00

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

1 100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 100,00

60016

 

Drogi publiczne gminne

40 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

40 000,00

60095

 

Pozostała działalność

3 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

8 000,00

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

8 000,00

4270

Zakup usług remontowych

8 000,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

108,65

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

108,65

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

108,65

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

600,00

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

600,00

4300

Zakup usług pozostałych

600,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

8 105,79

80101

 

Szkoły podstawowe

6 053,49

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 053,49

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 952,30

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 470,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

482,30

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

2 000,00

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

 

 

RAZEM

62 914,44

 

§2

 Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

   

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

751

 

 

 

 

 

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

 

108,65

108,65

75109

 

 

 

 

 

 

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

 

 

108,65

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

108,65

4410

Podróże służbowe krajowe

 

 

108,65

 

 

 

 

RAZEM

 

 

108,65

108,65

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-03-31
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-06-17 15:29:44
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał