> Ogłoszenie o sesji

Ogłoszenie o sesji


Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 30 czerwca 2021 roku o godz. 11:45 w Ośrodku Kultury w Szczawnem odbędzie się SESJA RADY GMINY z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o działalności Wójta między sesjami Rady Gminy.
 6. Raport o stanie gminy za 2020 r.:
  1. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Komańcza za 2020 rok,
  2. debata na temat Raportu,
  3. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Komańcza.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Komańcza za 2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania publicznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy za 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komańcza na rok szkolny 2021/2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Komańcza do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony drogą bezprzetargową części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Komańcza położonej w Rzepedzi oznaczonej jako działka nr 165/47 o pow. 0,0005 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1S/00081513/0 z przeznaczeniem pod paczkomat.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony drogą bezprzetargową części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza położonej
  w Komańczy oznaczonej jako działka nr 138/21 o pow. 0,0006 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1S/00061653/7 z przeznaczeniem pod paczkomat.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 7 lat, drogą bezprzetargową części działki nr 92 o pow. 0,05 ha położonej w obrębie ew. Szczawne, stanowiącej własność Gminy Komańcza dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00081180/6, z przeznaczeniem dla Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Jawornik 1/2017”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Złoża Piaskowców Cergowskich Komańcza-Jawornik Gmina Komańcza Województwo Podkarpackie.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad sesji.

W związku z trwającym stanem epidemii proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Przewodniczący

Rady Gminy Komańcza

Adam Pasiniewicz


Data wytworzenia: 2021-06-16
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-06-16 22:16:49
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał