> Ogłoszenie o komisji

Ogłoszenie o komisji


Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 8:00 w Ośrodku Kultury w Szczawnem odbędzie się POSIEDZENIE KOMISJI RADY GMINY KOMAŃCZA ds. BUDŻETU z następującym porządkiem:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. wotum zaufania dla Wójta Gminy Komańcza,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.
  3. absolutorium dla Wójta Gminy Komańcza za 2020 r.,
  4. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania publicznego,
  5. zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
  6. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza,
  7. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy za 2020 rok,
  8. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Komańcza na rok szkolny 2021/2022,
  9. powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Komańcza do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
  10. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
  11. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony drogą bezprzetargową części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Komańcza położonej w Rzepedzi oznaczonej jako działka nr 165/47 o pow. 0,0005 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1S/00081513/0 z przeznaczeniem pod paczkomat,
  12. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony drogą bezprzetargową części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza położonej w Komańczy oznaczonej jako działka nr 138/21 o pow. 0,0006 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1S/00061653/7 z przeznaczeniem pod paczkomat,
  13. wyrażenia zgody na użyczenie na okres 7 lat, drogą bezprzetargową części działki nr 92 o pow. 0,05 ha położonej w obrębie ew. Szczawne, stanowiącej własność Gminy Komańcza dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00081180/6, z przeznaczeniem dla Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady,
  14. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Jawornik 1/2017”,
  15. uchwalenia Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Złoża Piaskowców Cergowskich Komańcza-Jawornik Gmina Komańcza Województwo Podkarpackie.
 2. Sprawy różne.

W związku z trwającym stanem epidemii proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Przewodniczący
KOMISJI DS. BUDŻETU

Jarosław Dołżycki


Data wytworzenia: 2021-06-16
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-06-16 22:12:57
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał