> Zarządzenie nr 62/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 maja 2021 r.

Zarządzenie nr 62/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 maja 2021 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U z 2021r. poz. 305)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę   500,00  zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

752

 

 

Obrona narodowa

500,00

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

500,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

500,00

 

 

 

RAZEM

500,00

 2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 31 744,33 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

2 000,00

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

19 000,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

19 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

4270

Zakup usług remontowych

9 000,00

752

 

 

Obrona narodowa

500,00

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

70,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

30,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

400,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

10 244,33

80101

 

Szkoły podstawowe

9 228,13

4270

Zakup usług remontowych

9 115,13

4430

Różne opłaty i składki

113,00

80195

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

1 016,20

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 016,20

 

 

 

RAZEM

31 744,33

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 31 244,33 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

2 000,00

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

19 000,00

75011

 

Urzędy wojewódzkie

9 000,00

4270

Zakup usług remontowych

9 000,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 000,00

4260

Zakup energii

10 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

10 244,33

80101

 

Szkoły podstawowe

4 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 000,00

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 485,61

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 485,61

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

1 758,72

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 758,72

 

 

 

RAZEM

31 244,33

§2

 Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrona narodowa

500,00

 

500,00

 

75212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe wydatki obronne

500,00

 

500,00

 

2010

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

500,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

70,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

 

30,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

400,00

 

 

 

 

RAZEM

500,00

 

500,00

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-05-31
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-06-10 12:25:08
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał