> Zarządzenie 58/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 maja 2021 r.

Zarządzenie 58/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 maja 2021 r.


w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia ofert konkursowych i sprawozdań w związku z „Naborem projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Komańcza w 2021 roku”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), § 8 ust. 1 Uchwały Nr XI/36/11 Rady Gminy Komańcza z dnia 16.05.2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Komańcza, zarządzam co następuje:

§1

Powołuję Komisję ds. rozpatrzenia ofert i sprawozdań związanych z realizacją ogłoszonych konkursów w 2021 roku na działalność rozwoju sportu na terenie Gminy Komańcza, w skład której wchodzą następujące osoby:

  1. Monika Guśtak - przewodniczący komisji
  2. Maria Błażowska - sekretarz komisji
  3. Iwona Miszczyszyn - członek komisji

§2

Do zadań Komisji Konkursowej należy realizacja zadań wynikających z Uchwały Nr XI/36/11 Rady Gminy Komańcza z dnia 16.05.2011 r.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Komisji Konkursowej ds. rozpatrzenia ofert i sprawozdań.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-05-26
Sporządzone przez: Maria Błażowska (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-06-02 10:51:46
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał