> Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 maja 2021 r.

Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 19 maja 2021 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 194 z poźn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy sporządzone na dzień 31.12.2020 r. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku na które składa się:

  1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 37 626,24 zł,
  2. rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazujący zysk/stratę netto 13 104,54 zł
  3. informacja dodatkowa.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-05-19
Sporządzone przez: Krystyna Galik-Harhaj (Dyrektor GOK w Komańczy)
Data udostępnienia: 2021-06-02 10:23:32
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał