> Zarządzenie nr 63/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 01 czerwca 2021 r.

Zarządzenie nr 63/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 01 czerwca 2021 r.


w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości

Działając na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7 w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1990 ze zm.) oraz §3, §4 ust. 1 pkt 3, ust.2 pkt 2, ust. 3 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza (Dz. U. Woj. Podkar. 2017. 2751 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§1

Nabyć nieodpłatnie na rzecz Gminy Komańcza nieruchomości o nr ewid.: 264/6 o pow. 0,0213 ha, 263/2 o pow. 0,0134 ha, 262/2 o pow. 0,0068 ha, położone w miejscowości Komańcza, oznaczone jako droga, będące własnością osób fizycznych i osoby prawnej, celem uregulowania stanu prawnego drogi, odpowiednio do stanu rzeczywistego na gruncie.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-06-01
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-06-01 13:58:12
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał