> Uchwała nr XXXI/243/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 maja 2021 r.

Uchwała nr XXXI/243/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 maja 2021 r.


w sprawie zmian w  uchwale budżetowej  na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r.  poz. 305)

Rada Gminy Komańcza  uchwala co następuje:

§1

  1. Wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych:

Dział

Rozdz.

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

600

 

Transport i łączność

10 000,00

 

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

10 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące

w tym:

Ø  Dotacje na zadania bieżące

- Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na zadanie „Lokalny transport zbiorowy”

10 000,00

 

10 000,00

 

750

 

Administracja publiczna

 

10 000,00

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

10 000,00

 

 

Wydatki bieżące

w tym:

Ø  Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

-  wydatki związane z realizacją ich statutowych

 

10 000,00

 

10 000,00

 

10 000,00

 

 

Razem wydatki:

10 000,00

10 000,00

  1. Szczegółowy podział wydatków określa tabela nr 1.

Tabela nr 1

Dział

Rozdział

Paragraf

Zwiększenia

 

Zmniejszenia

 

600

 

 

10 000,00

 

 

60004

 

10 000,00

 

 

 

2710

10 000,00

 

750

 

 

 

10 000,00

 

75075

 

 

10 000,00

 

 

4210

 

5 000,00

 

 

4300

 

5 000,00

 

Razem wydatki

 

10 000,00

10 000,00

  1. Zmiany planu wydatków w jednostkach budżetowych przedstawia tabela nr 2.

 

Tabela nr 2

nazwa jednostki

dział

rozdział

paragraf

razem plan

wydatki bieżące

wydatki jednostek budżetowych

wynagrodzenia i składki od nich  naliczane

wydatki związane z realizacją ich  statutowych zadań

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

obsługa długu

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3

1

2

3

4

5(6+14)

6(7+10+

11+12+13)

7(8+9)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Urząd

600

60004

2710

10 000,00

10 000,00

 

 

 

10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

700

75075

4210

-5 000,00

-5 000,00

-5 000,00

 

-5 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

750

75075

4300

-5 000,00

-5 000,00

-5 000,00

 

-5 000,00

 

 

 

 

 

 

 

Razem Wydatki

0,00

0,00

- 10 000,00

 

- 10 000,00

10 000,00

 

 

 

 

 

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-06-01 10:38:16
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link