> Uchwała Nr XXXI/246/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 maja 2021 r.

Uchwała Nr XXXI/246/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 maja 2021 r.


w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 295 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 6 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy, Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

1) W związku z wygaśnięciem członkostwa Pana Romana Antosz przed upływem kadencji w skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy na czas trwania kadencji w latach 2019 - 2023 powołuje się Panią Halinę Dąbrowską jako nowego członka Rady Społecznej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sporządzone przez: Maria Błażowska (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-06-01 11:07:02
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link