> Uchwała nr XXXI/245/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 maja 2021 r.

Uchwała nr XXXI/245/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 maja 2021 r.


w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305).

Rada Gminy Komańcza uchwala co następuje:

§1

- Na podstawie Zarządzenia Nr 46/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok, Na podstawie Zarządzenia Nr 51/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok, Uchwały Nr XXXI/243/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok oraz Uchwały Nr XXXI/244/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza określonej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza:

- w 2021 roku:

 1. Zwiększa się dochody Gminy Komańcza o kwotę 284 367,22 zł

w tym:

- dochody bieżące o kwotę zł 189 657,22 zł

- dochody majątkowe o kwotę 94 710,00 zł

 1. Zwiększa się wydatki Gminy Komańcza o kwotę 284 367,22 zł

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 189 157,22 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 95 210,00 zł

§2

 1. Wprowadza się do realizacji w latach 2021-2022 przedsięwzięcie inwestycyjne pn.” Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 1 200 000,00 zł, w tym:
 2. a) w 2021 r. kwota 94 710,00 zł
 3. b) w 2022 r. kwota 1 105 290,00 zł.
 4. Wprowadza się limity wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.” Budowa
  i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”:
 5. w 2021 r. limit wynosi 94 710,00 zł
 6. w 2022 r. limit wynosi 1 105 290,00 zł.
 7. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2022 w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Upoważnia się Wójta Gminy Komańcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.. 226 ust. 4 pkt 1 lit, a ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem o kwotę 1 105 290,00 zł,
w tym:

- w 2022 r. zwiększa się o kwotę 1 105 290,00 zł

§3

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Komańcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2021-2030 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-05-24
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-06-01 11:01:32
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał