> Uchwała nr XXXI/244/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 maja 2021 r.

Uchwała nr XXXI/244/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 maja 2021 r.


w sprawie zmian w  uchwale budżetowej  na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r.  poz. 305)

Rada Gminy Komańcza  u c h w a l a     c o     n a s t ę p u j e :

§1

1.Wprowadza się zmiany w planach dochodów budżetowych:

Dział

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

126 800,00

 

 

Dochody bieżące:

- Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

-„Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Turzańsk na dz. o nr ewid. 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228”- 33 800,00 zł

-„Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Komańcza na dz. o nr ewid. 432, 428/4”- 28 000,00 zł

- „Budowa i modrenizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rzepedź na dz. o nr ewid. 47/2, 47/4, 49/2, 50/2, 51/2, 53/2, 57/1, 58/1, 59/1, 60/3, 54/2, 55/1, 55/5, 3/39, 48/2, 56/3”- 65 000,00 zł

126 800,00

126 800,00

 

758

Różne rozliczenia

435 128,47

340 418,47

 

Dochody majątkowe:

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Fundusz Inwestycji Lokalnych-

„Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”- 94 710,00 zł

„Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2
w miejscowości Komańcza”- 340 418,47 zł

435 128,47

435 128,47

340 418,47

340 418,47

 

801

Oświata i wychowanie

62 857,22

 

 

Dochody bieżące:

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji od płatności

62 857,22

62 857,22

 

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000,00

10 000,00

 

Dochody bieżące:

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Darowizna od GAZ-SYSTEM

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- Grant od GAZ- SYSTEM

10 000,00

 

10 000,00

10 000,00

10 000,00

 

Razem dochody

634 785,69

350 418,47

2.Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1.

Tabela nr 1

Dział

Rozdział

Paragraf

Zwiększenia

 

Zmniejszenia

 

010

 

 

126 800,00

 

 

01042

 

126 800,00

 

 

 

2330

126 800,00

 

758

 

 

435 128,47

340 418,47

 

75814

 

 

340 418,47

 

 

6290

 

340 418,47

 

75816

 

435 128,47

 

 

 

6290

435 128,47

 

801

 

 

62 857,22

 

 

80150

 

62 857,22

 

 

 

2950

62 857,22

 

900

 

 

10 000,00

10 000,00

 

90095

 

10 000,00

 

 

 

0960

 

10 000,00

 

 

2700

10 000,00

 

 

Razem dochody

 

634 785,69

350 418,47

§2

  1. Wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych:

Dział

Rozdz.

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

227 450,00

 

01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

227 450,00

 

 

Wydatki bieżące

w tym:

Ø  Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-„Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Turzańsk na dz. o nr ewid. 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228”- 42 250,00 zł

-„Odkrzaczanie gruntów rolnych w obrębie Komańcza na dz. o nr ewid. 432, 428/4”- 35 200,00 zł

 „Budowa i modrenizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rzepedź na dz. o nr ewid. 47/2, 47/4, 49/2, 50/2, 51/2, 53/2, 57/1, 58/1, 59/1, 60/3, 54/2, 55/1, 55/5, 3/39, 48/2, 56/3”- 150 000,00 zł

227 450,00

 

227 450,00

 

227 450,00

 

600

 

Transport i łączność

20 000,00

70 000,00

 

60016

Drogi publiczne gminne

 

70 000,00

 

Wydatki bieżące

w tym:

Ø  Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

70 000,00

 

70 000,00

 

70 000,00

60017

Drogi wewnętrzne

20 000,00

 

 

Wydatki bieżące

w tym:

Ø  Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

20 000,00

 

20 000,00

 

20 000,00

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

 

10 000,00

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

10 000,00

 

Wydatki bieżące

w tym:

Ø  Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

 

10 000,00

 

10 000,00

 

10 000,00

710

 

Działalność usługowa

 

6 000,00

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

 

6 000,00

 

Wydatki bieżące

w tym:

Ø  Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

6 000,00

 

6 000,00

 

6 000,00

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

544,45

 

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

544,45

 

 

Wydatki bieżące

w tym:

Ø  Dotacje na zadania bieżące

544,45

 

544,45

 

801

 

Oświata i wychowanie

13 353,20

20 650,00

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

 

20 650,00

 

Wydatki bieżące

w tym:

Ø  Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

20 650,00

 

20 650,00

 

20 650,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

13 353,20

 

 

Wydatki bieżące

w tym:

Ø  Dotacje na zadania bieżące

13 353,20

 

13 353,20

 

852

 

Pomoc społeczna

20 032,57

 

 

85202

Domy pomocy społecznej

10 032,57

 

 

Wydatki bieżące

w tym:

Ø  Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 032,57

 

10 032,57

 

10 035,57

 

85219

 

 

 

 

Wydatki bieżące

w tym:

Ø  Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000,00

 

10 000,00

 

10 000,00

 

855

 

Rodzina

8 427,00

 

 

85504

Wspieranie rodziny

8 427,00

 

 

Wydatki bieżące

w tym:

Ø  Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane

 

8 427,00

 

8 427,00

 

8 427,00

 

900

 

Gospodarka komunalna

 i ochrona środowiska

103 710,00

2 500,00

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

100 710,00

 

 

 Wydatki bieżące

w tym:

Ø  Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Wydatki majątkowe

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

„Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”

6 000,00

 

 

 

 

 

94 710,00

 

94 710,00

 

90019

Pozostała działalność

500,00

2 500,00

 

Wydatki bieżące

w tym:

Ø  Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Wydatki majątkowe

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

 

 

 

 

 

 

500,00

 

 

500,00

2 500,00

 

2 500,00

 

2 500,00

90026

Pozostała działalność

2 500,00

 

 

Wydatki bieżące

w tym:

Ø  Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 500,00

 

2 500,00

 

2 500,00

 

 

 

Razem wydatki:

393 517,22

109 150,00

 

  1. Szczegółowy podział wydatków określa tabela nr 2.

Tabela nr 2

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Zwiększenia

 

Zmniejszenia

 

010

 

 

227 450,00

 

 

01042

 

227 450,00

 

 

 

4270

150 000,00

 

 

 

4300

77 450,00

 

600

 

 

20 000,00

70 000,00

 

60016

 

 

70 000,00

 

 

4300

 

70 000,00

 

60017

 

20 000,00

 

 

 

4300

20 000,00

 

700

 

 

 

10 000,00

 

70005

 

 

10 000,00

 

 

4300

 

10 000,00

710

 

 

 

6 000,00

 

71004

 

 

6 000,00

 

 

4300

 

6 000,00

754

 

 

544,45

 

 

75412

 

544,45

 

 

 

2580

544,45

 

801

 

 

13 353,20

20 650,00

 

80113

 

 

20 650,00

 

 

4210

 

20 650,00

 

80149

 

13 353,20

 

 

 

2590

13 353,20

 

852

 

 

20 032,57

 

 

85202

 

10 032,57

 

 

 

4330

10 032,57

 

 

85219

 

10 000,00

 

 

 

4210

6 000,00

 

 

 

4270

1 500,00

 

 

 

4300

2 500,00

 

855

 

 

8 427,00

 

 

85504

 

8 427,00

 

 

 

4010

7 000,00

 

 

 

4110

1 255,40

 

 

 

4120

171,60

 

900

 

 

103 710,00

2 500,00

 

90001

 

100 710,00

 

 

 

4300

5 000,00

 

 

 

4430

1 000,00

 

 

 

6050

94 710,00

 

 

90019

 

500,00

2 500,00

 

 

4300

 

2 500,00

 

 

6230

500,00

 

 

90026

 

2 500,00

 

 

 

4300

2 500,00

 

 

Razem wydatki

 

393 517,22

109 150,00

3.Zmiany planu wydatków w jednostkach budżetowych przedstawia tabela nr 3.

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Paragraf

Razem

plan

wydatki

bieżące

wydatki

jednostek

budżetowych

wynagrodzenia

i składki od

nich  naliczane

wydatki związane z realizacją

ich  statutowych zadań

dotacje na zadania

bieżące

świadczenia na rzecz

osób fizycznych

obsługa długu

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym :

na programy

finansowane

z udziałem

środków o

 których

mowa w art.5

ust.1 pkt. 2i 3

 

1

2

3

4

5(6+14)

6(7+10+11+12+13)

7(8+9)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Urząd

010

01042

4270

150 000,00

150 000,00

150 000,00

 

150 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

010

01042

4300

77 450,00

77 450,00

77 450,00

 

77 450,00

 

 

 

 

 

 

 

 

600

60016

4300

-70 000,00

-70 000,00

-70 000,00

 

-70 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

600

60017

4300

20 000,00

20 000,00

20 000,00

 

20 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

700

70005

4300

-10 000,00

-10 000,00

-10 000,00

 

-10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

710

71004

4300

-6 000,00

-6 000,00

-6 000,00

 

-6 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

754

75412

2580

544,45

544,45

 

 

 

544,45

 

 

 

 

 

 

 

801

80113

4210

-20 650,00

-20 650,00

-20 650,00

 

-20 650,00

 

 

 

 

 

 

 

 

801

80149

2590

13 353,20

13 353,20

 

 

 

13 353,20

 

 

 

 

 

 

GOPS

852

85202

4330

10 032,57

10 032,57

10 032,57

 

10 032,57

 

 

 

 

 

 

 

 

852

85219

4210

6 000,00

6 000,00

6 000,00

 

6 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

852

85219

4270

1 500,00

1 500,00

1 500,00

 

1 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

852

85219

4300

2 500,00

2 500,00

2 500,00

 

2 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

855

85504

4010

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

855

85504

4110

1 255,40

1 255,40

1 255,40

1 255,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

855

85504

4120

171,60

171,60

171,60

171,60

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd

900

90001

4300

5 000,00

5 000,00

5 000,00

 

5 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

900

90001

4430

1 000,00

1 000,00

1 000,00

 

1 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

900

90001

6050

94 710,00

 

 

 

 

 

 

 

 

94 710,00

94 710,00

 

 

900

90019

4300

-2 500,00

-2 500,00

-2 500,00

 

-2 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

900

90019

6230

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00

500,00

 

 

900

90026

4300

2 500,00

2 500,00

2 500,00

 

2 500,00

 

 

 

 

 

 

 

Razem wydatki

284 367,22

&
Data wytworzenia: 2021-05-24
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2021-06-01 10:50:12
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał