> Uchwała nr XXXI/242/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 maja 2021 r.

Uchwała nr XXXI/242/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 maja 2021 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

Rada Gminy Komańcza uchwala co następuje:

§1

Udziela się z budżetu Gminy Komańcza na rok 2021 pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania pn. „Lokalny transport zbiorowy” w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

§2

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej oraz zasady rozliczania środków zostaną określone w umowie zawartej z Powiatem Sanockim.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-05-24
Sporządzone przez: Anna Wiszniewski-Tchoryk (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-06-01 10:23:25
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał