> Raport o stanie gminy za 2020 rok

Raport o stanie gminy za 2020 rok


 

RAPORT O STANIE GMINY KOMAŃCZA

 

 

 

 

 

ZA 2020 ROK

 

 

 

Maj 2021 rok

 

Spis treści

1.

Wstęp

str. 3

2.

Informacje ogólne

str. 3

2.1

Ogólna charakterystyka Gminy Komańcza (w tym demografia)

str. 3

3.

Informacje finansowe

str. 5

4.

Realizacja Funduszu Sołeckiego

str. 8

5.

Informacja o stanie mienia komunalnego

str. 12

6.

Informacja o realizacji polityk, programów i strategii

str. 33

6.1

Program ochrony środowiska

str. 34

6.2

Program usuwania wyrobów zawierających azbest

str. 34

6.3

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

str. 35

6.4

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

str. 36

6.5

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

str. 38

6.6

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

str. 39

6.7

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

str. 41

6.8

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

str. 43

6.9

Program Wspierania Rodziny

str. 45

7.

Realizacja uchwał Rady Gminy Komańcza

str. 47

8.

Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi

str. 57

9.

Część analityczna

str. 58

9.1

Inwestycje

str. 58

9.2

Oświata i wychowanie

str. 63

9.3

Kultura

str. 67

 

 1. Wstęp

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Komańcza w roku 2020 w zakresie m.in.: realizacji polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i funduszu sołeckiego.

 

 1. Informacje ogólne

 

 • Ogólna charakterystyka Gminy Komańcza (w tym demografia)

Gmina Komańcza leży w południowej części województwa podkarpackiego, w powiecie sanockim, na pograniczu Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Granice gminy wyznaczają: od południa granica państwa ze Słowacją, od wschodu z gminą Cisna, od północnego-wschodu z gminą Baligród i Zagórz, od północy z gminami Bukowsko i Rymanów, od zachodu z gminą Jaśliska. Przez Gminę przepływają rzeki Osława i Wisłok.

Powierzchnia gminy obejmuje obszar 387,72 km2. W strukturze użytkowania terenu dominują lasy, które zajmują 74,5% powierzchni gminy, a użytki rolne stanowią około 23%. Na grunty pozostałe przypada 2,5% powierzchni gminy.

Na terenie gminy zlokalizowane są następujące rezerwaty przyrody:

 • rezerwat „Zwiezło” o powierzchni 2,2 ha, utworzony celem ochrony dwóch jezior powstałych przez znaczne osuwiska na zboczach gór „Chryszczata”, jak i również zatopionego przy ich powstawaniu lasu;
 • rezerwat „Źródliska Jasiołki” o powierzchni 1 585 ha, utworzony celem ochrony naturalnych zbiorowisk roślinnych obejmujących źródliskowe obszary rzek Wisłok i Jasiołka;
 • rezerwat „Przełom Osławy pod Duszatynem” o powierzchni 322,45 ha utworzony w celu ochrony doliny rzeki Osławy;
 • rezerwat „Przełom Osławy pod Mokrem” o powierzchni 142,79 ha, utworzony w celu ochrony odcinka rzeki Osławy oraz zbiorowisk leśnych z licznymi stanowiskami roślin chronionych i rzadkich w runie;
 • rezerwat przyrody nieożywionej „Kamień nad Rzepedzią” o powierzchni 91,83 ha, utworzony w celu ochrony skałek piaskowców o charakterze uroczyska.

Ponadto na obszarze gminy znajdują się parki krajobrazowe:

 • Jaśliski Park Krajobrazowy w obszarze gmin: Dukla, Jaśliska, Komańcza oraz Krempna. Jego powierzchnia całkowita wynosi 25 288 ha. Jaśliski Park Krajobrazowy utworzony został w celu ochrony dorzecza górnej Jasiołki i źródlisk Wisłoki we wschodniej części Beskidu Niskiego poprzez utrzymanie go w stanie niezmienionym przyrodniczo, kulturowo i krajobrazowy oraz aby upowszechniać i udostępniać go dla celów turystyczno-poznawczych;
 • Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy o powierzchni 51 461 ha, z czego 14 023 ha leży na obszarze gminy, chroni walory przyrodnicze krajobrazowe Bieszczadów Zachodnich. Stanowi otulinę Bieszczadzkiego Parku Narodowego od strony zachodniej i jest częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”.

Gminę obejmuje także europejska sieć ekologiczna – Natura 2000.

Teren podzielony jest na 20 miejscowości: Komańcza, Duszatyn, Prełuki, Czystogarb, Wisłok Wielki, Dołżyca, Radoszyce, Nowy Łupków, Stary Łupków, Smolnik, Mików, Wola Michowa, Maniów, Balnica, Jawornik, Rzepedź, Turzańsk, Szczawne, Kulaszne, Wysoczany, które tworzą 14 sołectw. Siedzibą Urzędu Gminy i głównym ośrodkiem administracyjnym i usługowym gminy jest Komańcza.

Na koniec 2020 roku zameldowanych w gminie było 4 619 osób. Liczbę ludności według miejscowości prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach.

Lp.

Miejscowość

Liczba mieszkańców

stali

czasowi

razem

1

Balnica

9

0

9

2

Czystogarb

274

2

276

3

Dołżyca

95

1

96

4

Duszatyn

2

0

2

5

Jawornik

25

0

25

6

Komańcza

835

18

853

7

Kulaszne

182

10

192

8

Maniów

28

0

28

9

Mików

52

1

53

10

Nowy Łupków

402

2

404

11

Osławica

35

17

52

12

Prełuki

7

0

7

13

Radoszyce

170

0

170

14

Rzepedź

1116

13

1129

15

Smolnik

163

7

170

16

Szczawne

394

1

395

17

Turzańsk

332

1

333

18

Wisłok Wielki

219

3

222

19

Wola Michowa

83

0

83

20

Wysoczany

119

1

120

Ogółem:

4542

77

4619

 

Przyrost naturalny na przestrzeni ostatnich pięciu lat prezentuje poniższy wykres (Wyk. 1).

Wykres 1. Przyrost naturalny w latach 2016 – 2020 w gminie Komańcza.

 

 1. Informacje finansowe

 

Budżet Gminy Komańcza na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Komańcza Uchwałą nr XVII/129/2020 w dniu 28 stycznia 2020 roku. Plan i wykonanie dochodów i wydatków oraz rozchody związane ze spłatą kredytu i pożyczki na 31.12.2020r. przedstawia tabela nr 2.

Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

Wskaźnik [%]

A.     Dochody

23 580 747,11

24 002 836,67

101,79

w tym

 

 

 

- dochody bieżące

21 749 088,83

21 294 104,38

97,91

- dochody majątkowe

1 831 658,28

2 708 732,29

147,88

B.     Wydatki

24 307 275,12

22 575 689,73

92,88

w tym

 

 

 

- wydatki bieżące

21 731 634,88

20 272 007,63

93,28

- wydatki majątkowe

2 575 640,24

2 303 682,10

89,44

C.      Deficyt/nadwyżka (A-B)

-726 528,01

1 427 146,94

-

D1. Przychody ogółem

z tego:

1 011 400,57

1 011 400,57

100,00

-          kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

-

-

-

-          spłata udzielonych pożyczek

-

-

-

-          ze sprzedaży papierów wartościowych

-

-

-

-          nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o      których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

-

-

-

-          niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

11 152,44

11 152,44

100,00

-          wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

1 000 248,13

1 000 248,13

100,00

D2. Rozchody ogółem:

z tego:

284 872,56

284 872,56

100,00

D.21. spłata kredytów i pożyczek

284 872,56

284 872,56

100,00

D.25. inne cele

-

-

-

 

Wynik finansowy budżetu za 2020 rok stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 1 427 146,94  zł.

 

Wykonanie dochodów budżetowych według działów przedstawia tabela nr 3.

 

Tabela 3. Wykonanie dochodów budżetowych według działów.

Dział

Nazwa działu

Plan

Wykonanie

Wskaźnik [%]

010

Rolnictwo i łowiectwo

333 253,04

333 253,04

100,00

020

Leśnictwo

15 500,00

13 334,79

86,03

600

Transport i łączność

606 115,00

580 233,02

95,73

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 055 045,20

1 022 121,46

96,88

710

Działalność usługowa

30 000,00

30 000,00

100,00

750

Administracja publiczna

215 474,00

183 071,62

84,96

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

60 022,00

60 022,00

100,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2 474,00

2 473,90

100,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 393 053,00

6 090 458,24

95,27

758

Różne rozliczenia

8 227 671,77

9 207 671,77

111,91

801

Oświata i wychowanie

366 804,24

358 390,18

97,71

851

Ochrona zdrowia

250,00

250,00

100,00

852

Pomoc społeczna

198 789,35

197 589,67

99,40

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

13 672,00

11 705,60

85,62

855

Rodzina

5 110 271,00

5 085 114,68

99,51

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

952 152,51

826 893,57

86,85

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

53,13

-

926

Kultura fizyczna

200,00

200,00

100,00

 

Razem:

23 580 747,11

24 002 836,67

101,79

 

Wykonanie wydatków budżetowych według działów przedstawia tabela nr 4.

Tabela 4. Wykonanie wydatków budżetowych według działów.

Dział

Nazwa działu

Plan

Wykonanie

Wskaźnik [%]

010

Rolnictwo i łowiectwo

367 915,04

348 452,29

94,71

020

Leśnictwo

9 320,00

7 120,00

76,39

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

18 000,00

15 477,24

85,98

600

Transport i łączność

2 134 516,64

2 036 734,98

95,42

700

Gospodarka mieszkaniowa

962 292,12

876 617,03

91,10

710

Działalność usługowa

90 236,69

64 899,46

71,92

750

Administracja publiczna

3 096 980,98

2 736 572,64

88,36

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

60 022,00

60 022,00

100,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

392 624,00

324 584,27

82,67

757

Obsługa długu publicznego

187 244,74

155 105,20

82,84

758

Różne rozliczenia

785 606,00

712 097,68

90,64

801

Oświata i wychowanie

7 231 164,12

6 833 681,85

94,50

Dział

Nazwa działu

Plan

Wykonanie

Wskaźnik [%]

851

Ochrona zdrowia

62 702,44

15 939,85

25,42

852

Pomoc społeczna

714 260,76

631 349,94

88,39

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

17 679,12

15 639,12

88,46

855

Rodzina

5 142 726,00

5 099 740,02

99,16

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 226 812,95

1 898 544,02

85,26

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

773 120,44

722 355,32

93,43

926

Kultura fizyczna

34 051,08

20 756,82

60,96

 

Razem:

24 307 275,12

22 575 689,73

92,88

 

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020r. wyniosło – 5 339 107,92  zł, w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 5 339 107,92   zł, w tym:

- pożyczka konsolidacyjna w Simens zaciągnięta w 2016 roku – 4 185 000,00

- kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 roku w Getin Noble Bank – 1 154 107,92 zł.

 

 1. Realizacja Funduszu Sołeckiego

 

Mieszkańcy sołectw mają do swojej dyspozycji fundusze sołeckie. Szczegółowy podział środków funduszu sołeckiego Gminy Komańcza w 2020 roku przedstawia tabela nr 5.

Tabela 5. Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Komańcza w 2020 roku.

Sołectwo Czystogarb

Lp.

Nazwa zdania

Rozdział

Plan

Wykonanie

1.

Pielęgnacja terenów zielonych w Czystogarbie Osiedle

90004

3 000,00

3 000,00

2.

Zakup klińca na parking – Czystogarb Osiedle

70005

1 500,00

1 500,00

3.

Remont klubu – Czystogarb Osiedle

70005

4 235,90

4 235,90

4.

Prace związane z oczyszczaniem drogi wiejskiej – Czystogarb wieś

60017

6 000,00

6 000,00

5.

Dokończenia ogrodzenia przy Czystogarb wieś przy świetlicy

70005

2 735,90

2 735,90

Razem:                                              17 471,80

17 471,80

Sołectwo Dołżyca

Lp.

Nazwa zadania

Rozdział

Plan

Wykonanie

1.

Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw

92105

4 000,00

3 997,50

2.

Utrzymanie porządku we wsi (koszenie)

90004

3 000,00

3 000,00

3.

Położenie kostki w altanie

70005

3 707,36

3 690,00

Razem:

10 707,36

10 687,50

Sołectwo Komańcza

Lp.

Nazwa zadania

Rozdział

Plan

Wykonanie

1.

Wykaszanie placów i poboczy dróg gminnych

60016

4 000,00

4 000,00

2.

Na organizację „Dnia Kobiet” – ze szczególnym uwzględnieniem najstarszych mieszkańców

92105

1 000,00

600,00

3.

Remont i modernizacja dróg

60017

31 173,50

31 173,50

Razem:

36 173,50

35 773,50

Sołectwo Nowy Łupków

Lp.

Nazwa zadania

Rozdział

Plan

Wykonanie

1.

Zorganizowanie „Dnia Kobiet”

92195

1 200,00

1 200,00

2.

Utrzymanie terenów rekreacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i sprzętem

92601

6 000,00

6 000,00

3.

Utrzymanie i konserwacja placu zabaw oraz zakup siatki do gry w siatkówkę

92105

1 000,00

969,01

4.

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej

70005

14 408,44

12 669,00

Razem:

22 608,44

20 838,01

Sołectwo Mików

Lp.

Nazwa zadania

Rozdział

Plan

Wykonanie

1.

Zakup materiałów oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw

92105

7 368,94

7 367,70

2.

Wykaszanie placu zabaw

90004

2 000,00

2 000,00

Razem:

9 368,94

9 367,70

Sołectwo Radoszyce

Lp.

Nazwa zadania

Rozdział

Plan

Wykonanie

1.

Koszenie stadionu i placu zabaw w Radoszycach

90004

2 300,00

2 300,00

2.

Zakup paliwa i wymiana filtra w traktorku oraz zakup oleju

60017

700,00

647,68

3.

Remont i modernizacja dróg gminnych

60017

11 505,57

-

Razem:

14 505,57

2 947,68

Sołectwo Rzepedź

Lp.

Nazwa zadania

Rozdział

Plan

Wykonanie

1.

Koszenie poboczy placu zabaw, boiska sportowego

90004

4 000,00

3 999,96

2.

Zakup tablicy ogłoszeniowej i stojaka na rowery

70005

1 000,00

1 000,00

3.

Utrzymanie dróg wewnętrznych, pogłębianie rowów

60017

10 120,52

10 120,00

Razem:

15 120,52

15 119,96

                                            Sołectwo Rzepedź nad Osławicą

Lp.

Nazwa zadania

Rozdział

Plan

Wykonanie

1.

Utrzymanie czystości i porządku, urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych, zakup materiałów i narzędzi do wykonywania zadań

90004

9 651,50

7 418,21

2.

Dofinansowanie imprezy plenerowej organizowanej przez Rzepedzki Ośrodek Kultury

92195

800,00

782,84

3.

Zakup oświetlenia ostrzegawczego dla samochodu gaśniczego ”Kraz” OSP Rzepedź

75412

600,00

600,00

4.

Race remontowe budynku pod „Olszynką”, zagospodarowanie terenu w kompleksie rekreacyjno- sportowym

70005

25 122,00

25 013,10

Razem:

36 173,50

33 814,15

Sołectwo Smolnik

Lp.

Nazwa zadania

Rozdział

Plan

Wykonanie

1.

Wykaszanie placu zabaw i boiska

90004

2 500,00

2 499,99

2.

Wymiana drzwi do pomieszczeń klubowych

70005

1 000,00

1 000,00

3.

Remont i przebudowa klubu

70005

9 558,63

9 558,63

Razem:

13 058,63

13 058,62

Sołectwo Szczawne

Lp.

Nazwa zadania

Rozdział

Plan

Wykonanie

1.

Zakup piłkołapów na boisko sportowe w Szczawnem

90004

7 550,00

7 550,00

2.

Zorganizowanie zawodów sportowych

92605

1 500,00

1 497,14

3.

Działania edukacyjno- kulturalne na rzecz dzieci i młodzieży

92195

2 201,50

2 201,32

4.

Remont drogi w Kulasznem zlokalizowanej na działkach nr 245, 248, 249/4, 72/2

60017

17 000,00

17 000,00

Razem:

28 251,50

28 248,46

Sołectwo Turzańsk

Lp.

Nazwa zadania

Rozdział

Plan

Wykonanie

1.

Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie terenu rekreacyjnego

70005

12 842,21

12 842,18

2.

Utrzymanie terenów zielonych

90004

4 600,00

4 418,77

3.

Organizacja rodzinnego spotkania integracyjnego oraz „Dnia Dziecka”

92105

2 200,00

2 199,00

Razem:

19 642,21

19 459,95

Sołectwo Wisłok Wielki

Lp.

Nazwa zadania

Rozdział

Plan

Wykonanie

1.

Utrzymanie boiska sportowego (koszenie)

90004

3 500,00

3 500,00

2.

Remont placu zabaw i altany

92601

1 500,00

1 500,00

3.

Spotkania integracyjne

92195

2 500,00

2 500,00

4.

Budowa oświetlenia ulicznego

90015

7 656,70

7 656,70

Razem:

15 156,70

15 156,70

Sołectwo Wola Michowa

Lp.

Nazwa zadania

Rozdział

Plan

Wykonanie

1.

Wykaszanie terenów zielonych

90004

2 000,00

2 000,00

2.

Organizacja Dnia Dziecka

92195

300,00

-

3.

Położenie kostki wokół wiaty oraz zakup ławek

92105

6 000,00

5 999,94

4.

Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw

92601

3 601,08

3 562,08

Razem:

11 901,08

11 562,02

Sołectwo Wysoczany

Lp.

Nazwa zadania

Rozdział

Plan

Wykonanie

1.

Wykaszanie placu zabaw i cmentarza

90004

2 500,00

2 499,99

2.

Remont dróg

60017

9 147,87

9 143,61

Razem:

11 647,87

11 646,30

                                            Ogółem:

261 787,62

245 152,35

                 

 

 

 

 1. Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja obejmuje zmiany w stanie mienia od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

 

 1. Dane dotyczące praw własności:

 

Czystogarb:

 

Ogółem 23,7181 ha nieruchomości zagospodarowanych w następujący sposób:

1). Nie podlegające rozdysponowaniu – 18,3749 ha, tj.:

 • 0,90 ha pod boiskiem sportowym;
 • 17,1949 ha pod drogami;
 • 0,28 ha pod świetlicą wiejską.

2). Będące w użytkowaniu wieczystym - 0,16 ha, tj.:

 • 0,16 ha Spółdzielni Mleczarskiej w Sanoku.

3). Będące w użyczeniu – 0,87 ha, tj.:

 • 0,87 ha Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Szczawnem pod oczyszczalnią ścieków.

4). Będące w posiadaniu - 0,39 ha, tj.:

 • 0,39 ha Pana B. K. pod jego budynkami.

5). W dzierżawie – 0,8977 ha.

Pozostaje 3,0255 ha gruntów do zagospodarowania.

 

Dołżyca:

 

Ogółem 10,9504 ha nieruchomości

 • Raport_o_stanie_gminy_za_2020_rok

 • Data wytworzenia: 2021-05-28
  Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
  Data udostępnienia: 2021-06-01 09:08:27
  Rodzaj zamówienia: Informacja
  Opublikowane przez: Tomasz Rachwał