> Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 maja 2021 r.


w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Komańcza za 2020 rok

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§1

Przedstawić raport o stanie Gminy Komańcza za 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Raport o stanie Gminy Komańcza podlega przedłożeniu Radzie Gminy Komańcza oraz publikacji na stronie internetowej Gminy Komańcza w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-05-28
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-06-01 08:13:30
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał