> Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 maja 2021 r.


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy prowadzenia postępowań z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych na podstawie art. 178 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

zarządzam, co następuje:

§1

Upoważniam Panią Renatę Wyka - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy do prowadzenia postępowań z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, wynikających z zadań własnych Gminy Komańcza w zakresie określonym ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

§2

Niniejsze upoważnienie udzielone zostaje na czas pełnienia funkcji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy i może być w każdym czasie odwołane.

§3

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-05-28
Sporządzone przez: Maria Hryńczuk (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-06-01 08:11:13
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał