> Protokół nr XXX z obrad XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Protokół nr XXX z obrad XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 28 kwietnia 2021 r.


Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poinformował obecnych, że obrady Rady Gminy są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy. Obowiązek nagrywania obrazu i dźwięku wynika z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku jest dopuszczalne, gdyż jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Udział w publicznej sesji Rady Gminy Komańcza jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas obrad.

Obrady XXX sesji Rady Gminy Komańcza otworzył oraz im przewodniczył Adam Pasiniewicz – Przewodniczący Rady Gminy Komańcza.

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy przywitał obecnych.

W sesji uczestniczyli Radni oraz zaproszeni goście zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy w oparciu o listę obecności (obecnych 14 Radnych) stwierdził, że podejmowane uchwały i wypracowane wnioski będą w pełni prawomocne.

Radni obecni:

 1. Dąbrowska Halina
 2. Dołżycki Jarosław
 3. Duda Anna
 4. Farbaniec Jan
 5. Hnat Kazimierz
 6. Jarosz Joanna
 7. Kopylec Włodzimierz
 8. Kurinka Paweł
 9. Milasz Wiesław
 10. Mokrzycka Joanna
 11. Orzechowski Roman
 12. Pasiniewicz Adam
 13. Perun Andrzej
 14. Trzaska Piotr

Radni nieobecni:

 1. Piechocki Robert

Ad. 3

Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie porządku obrad sesji.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poprosił o wyjaśnienie powodów zwołania sesji nadzwyczajnej.

Wójt Roman Bzdyk pokrótce wyjaśnił powód zwołania sesji – zmiany w uchwale budżetowej gminy na rok 2021.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz zapytał, czy są jakieś uwagi?

Porządek obrad w wyniku głosowania został przyjęty  13 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 2 do protokołu).

Ad. 4

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji:

 • nr XXIX z dnia 23 marca 2021 r.

Radni nie wnieśli uwagi do protokołu nr XXIX z dnia 23 marca 2021 r., który został przyjęty w wyniku głosowania 13 głosami „za” - Głosowanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 5

Wręczenie zaświadczenia i złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poprosił Panią Monikę Guśtak, Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Komańczy o wręczenie Panu Janowi Farbańcowi zaświadczenia o wyborze na radnego.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poinformował, że zgodnie z art. 23 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nowo wybrany w wyborach uzupełniających radny, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu składa ślubowanie i że ślubowanie odbędzie się w ten sposób, iż po odczytaniu przez Przewodniczącego roty nowo wybrany radny wypowiada słowo „ślubuję”, ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę:

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców".

Radny Jan Farbaniec wypowiedział słowa: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

Ślubowanie stanowi zał. nr 4 do protokołu.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz pogratulował wyboru na radnego i życzył sukcesów w sprawowaniu tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji. Poinformował, że od teraz skład rady wynosi 15 osób. Przypomniał radnemu, że zgodnie z art. 24h ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym pierwsze oświadczenie majątkowe należy złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.

Ad. 6

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (zał. nr 5 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 6 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 14 „za”.

Uchwała Nr XXX/235/2021

Ad. 7

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza (zał. 7).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 8 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 14 „za”.

Uchwała Nr XXX/236/2021

Ad. 8

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Komańczy (zał. 9).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Komańczy i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 10 do protokołu). W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 14 „za”.

Uchwała Nr XXX/237/2021

Ad. 9

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Rzepedzi (zał. 11).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Rzepedzi i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 12 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 14 „za”.

Uchwała Nr XXX/238/2021

Ad. 10

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza (zał. 13).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 14 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 14 „za”.

Uchwała Nr XXX/239/2021

Ad. 11

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat drogą bezprzetargową nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na cele rolne (zał. 15).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat drogą bezprzetargową nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na cele rolne i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 16 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 14 „za”.

Uchwała Nr XXX/240/2021

Ad. 12

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat drogą bezprzetargową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza położonej w Nowym Łupkowie oznaczonej jako działka nr 10 o pow. 4,8029 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1S/00027842/9, z przeznaczeniem na cele rolne (zał. 17).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały.

Radny Jarosław Dołżycki zaproponował skrócenie okresu dzierżawy z 10 lat na 7 lat.

Radny Roman Orzechowski zapytał, czy nie można by tak zrobić jak agencje rynku rolnego, które przeliczają na zboże?

Wójt Roman Bzdyk odpowiedział, że będziemy dążyć, aby umowa była taka sama, jak w agencjach rynku rolnego.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Radnego Jarosława Dołżyckiego: § 1 otrzymuje brzmienie: „Wyraża zgodę na wydzierżawienie na okres 7 lat drogą bezprzetargową, nieruchomości położonej w Nowym Łupkowie, stanowiącej własność Gminy Komańcza, składającej się z działki nr 10 o pow. 4,8029 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1S/00027842/9, z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.”

Wniosek został przyjęty w wyniku głosowania 14 głosami „za” (załącznik nr 18 do protokołu).

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 7 lat drogą bezprzetargową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza położonej w Nowym Łupkowie oznaczonej jako działka nr 10 o pow. 4,8029 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1S/00027842/9, z przeznaczeniem na cele rolne i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 19 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała wraz ze zmianą została podjęta głosami 14 „za”.

Uchwała Nr XXX/241/2021

Ad. 13

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII Kadencji.

Czas trwania:

10:00-10:30


Data wytworzenia: 2021-04-28
Sporządzone przez: Edyta Opar
Data udostępnienia: 2021-05-27 08:21:49
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał