> Protokół nr XXIX z obrad XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 23 marca 2021 r.

Protokół nr XXIX z obrad XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 23 marca 2021 r.


Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poinformował obecnych, że obrady Rady Gminy są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy. Obowiązek nagrywania obrazu i dźwięku wynika z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku jest dopuszczalne, gdyż jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Udział w publicznej sesji Rady Gminy Komańcza jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas obrad.

Obrady XXIX sesji Rady Gminy Komańcza otworzył oraz im przewodniczył Adam Pasiniewicz – Przewodniczący Rady Gminy Komańcza.

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy przywitał obecnych.

W sesji uczestniczyli Radni oraz zaproszeni goście zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy w oparciu o listę obecności (obecnych 13 Radnych) stwierdził, że podejmowane uchwały i wypracowane wnioski będą w pełni prawomocne.

Radni obecni:

 1. Dąbrowska Halina
 2. Dołżycki Jarosław
 3. Duda Anna
 4. Jarosz Joanna
 5. Kopylec Włodzimierz
 6. Kurinka Paweł
 7. Milasz Wiesław
 8. Mokrzycka Joanna
 9. Orzechowski Roman
 10. Pasiniewicz Adam
 11. Perun Andrzej
 12. Piechocki Robert
 13. Trzaska Piotr

Radni nieobecni:

Hnat Kazimierz

Ad. 3

Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie porządku obrad sesji.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poprosił o wyjaśnienie powodów zwołania sesji nadzwyczajnej.

Wójt Roman Bzdyk pokrótce wyjaśnił powód zwołania sesji – terminy dotyczące podjęcia 2 uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji.

Wójt Roman Bzdyk poprosił o wprowadzenie do porządku obrad uchwał:

 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania publicznego,
 • zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (PROJEKT II).

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz zapytał, czy są jakieś uwagi?

Radny Roman Orzechowski zgłosił uwagę do porządku obrad: wykreślenie z porządku punktów 11 i 12 – podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji – projekty nie zostały dostarczone radnym wraz z zawiadomieniami o sesji zgodnie ze Statutem Gminy Komańcza par. 23 ust. 2 pkt. 3 i art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Nie stoi nic na przeszkodzie, żeby dzisiaj Przewodniczący poprosił o poszerzenie porządku obrad.

Radni nie wnieśli więcej uwag, w związku z tym Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia zmian do porządku obrad: wprowadzenie do porządku obrad uchwał w sprawie:

 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania publicznego,
 • zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (PROJEKT II).

– zmiany zostały przyjęte  13 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 2 do protokołu). (Nastąpiła reasumpcja głosowania w wyniku błędu systemu).

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia zmian
do porządku obrad zaproponowanych przez Radnego Romana Orzechowskiego: wykreślenie z porządku obrad punktów 11 i 12:

– zmiany zostały przyjęte  13 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 3 do protokołu).

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz zawnioskował o wprowadzenie do porządku projektów uchwał w sprawie przekazania petycji według właściwości i w sprawie uznania petycji
za niezasługujące na uwzględnienie.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia zmian
do porządku obrad: wprowadzenie do porządku projektów uchwał w sprawie przekazania petycji według właściwości i w sprawie uznania petycji za niezasługujące na uwzględnienie.

– zmiany zostały przyjęte  13 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 4 do protokołu).

Porządek obrad wraz ze zmianami w wyniku głosowania został przyjęty  13 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 5 do protokołu).

Ad. 4

Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji:

 • nr XXVII z dnia 28 stycznia 2021 r.

Radni nie wnieśli uwagi do protokołu nr XXVII z dnia 28 stycznia 2021 r., który został przyjęty w wyniku głosowania 13 głosami „za” - Głosowanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 • nr XXVIII z dnia 24 lutego 2021 r.

Radni nie wnieśli uwagi do protokołu nr XXVIII z dnia 24 lutego 2021 r., który został przyjęty w wyniku głosowania 13 głosów „za” - Głosowanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 5

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (PROJEKT I)
(zał. nr 8 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (PROJEKT I) i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 9 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXIX/225/2021

Ad. 6

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części (zał. 10).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 11 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXIX/226/2021

Ad. 7

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części. (zał. 12).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 13 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXIX/227/2021

Ad. 8

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza (zał. 14).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 15 do protokołu). W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXIX/228/2021

Ad. 9

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości: Kulaszne, Szczawne i Radoszyce na rzecz użytkowników wieczystych (zał. 16).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych
w miejscowości: Kulaszne, Szczawne i Radoszyce na rzecz użytkowników wieczystych 
i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 17 do protokołu). W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXIX/229/2021

Ad. 10

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komańcza w 2021 r. (zał. 18).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały. Poprosił o wprowadzenie poprawki: w par. 1 pkt. 2, podpunkt 2 załącznika do uchwały dodanie słowa „zapewnienie” – brzmienie zapisu po zmianie: „zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt”.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komańcza w 2021 r.  i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 19 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała wraz z poprawką została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXIX/230/2021

Ad. 11

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości (zał. 20).

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Trzaska pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały – uzasadnienie stanowi załącznik do projektu uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 21 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”, przy 1 głosie „przeciw”.

Uchwała Nr XXIX/231/2021

Ad. 12

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługujące na uwzględnienie (zał. 22).

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Trzaska pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały – uzasadnienie stanowi załącznik do projektu uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługujące na uwzględnienie i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 23 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXIX/232/2021

Ad. 13

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania publicznego (zał. 24).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały.

Radny Roman Orzechowski zwrócił uwagę, że na projekcie uchwały nie ma podpisu radcy prawnego. Zapytał radcy prawnego, czy coś się nie zgadza, że nie podpisał?

Radca Prawny Jacek Janas wyjaśnił, że jak najbardziej się zgadza, nie zatwierdził osobiście podpisem, w trakcie powstawania opiniował.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania publicznego i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 25 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXIX/233/2021

Ad. 14

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (Projekt II) (zał. 26).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 27
do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXIX/234/2021

Ad. 15

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII Kadencji.

Czas trwania:

10:00-10:40


Data wytworzenia: 2021-03-23
Sporządzone przez: Edyta Opar
Data udostępnienia: 2021-05-27 08:17:35
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał