> Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 10 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 10 maja 2021 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), Uchwały Nr XXX/240/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat drogą bezprzetargową nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na cele rolne oraz Uchwały Nr XXX/241/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 7 lat drogą bezprzetargową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza położonej w Nowym Łupkowie oznaczonej jako działka nr 10 o pow. 4,8029 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1S/00027842/9, z przeznaczeniem na cele rolne

zarządzam, co następuje:

§1

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bez przetargu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykaz o którym mowa w §1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza. Informację o miejscu i terminie wywieszenia wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Sporządzone przez: Jolanta Wewiurska
Data udostępnienia: 2021-05-13 16:37:12
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link