> Zarządzenie nr 52/2021 Wójta Gminy Komańcza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 14 maja 2021 r.

Zarządzenie nr 52/2021 Wójta Gminy Komańcza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 14 maja 2021 r.


w sprawie reorganizacji struktur formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Komańcza

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art.138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372), § 3 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), § 4 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz.96) oraz Zarządzenia Nr 33/2015 Starosty Sanockiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji formacji wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie powiatu sanockiego 

zarządza, się co następuje:

§1.

W celu usprawnienia uzyskiwania informacji o zdarzeniach zagrażających ludziom, ich mieniu i środowisku oraz zapewnienia podjęcia odpowiednich działań dla organizowania ochrony ludności przed zagrożeniami na czas wojny i pokoju reorganizuje się istniejące na terenie Gminy Komańcza struktury Formacji Obrony Cywilnej:

  • strukturę organizacyjną Drużyny Wykrywania i Alarmowania określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  • strukturę organizacyjną Drużyny Ratownictwa Ogólnego określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§2.

Formacje, o których mowa w § 1 działają na podstawie planów działania.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom ds. Obrony, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

§4.

Nadzór nad wykonaniem zadań wynikających z niniejszego zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Sporządzone przez: Renata Kusy
Data udostępnienia: 2021-05-24 12:50:51
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link