> Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 maja 2021 r.

Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 maja 2021 r.


w sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Komańcza

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz.713)

zarządzam co następuje:

§1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Komańcza z dnia 12 sierpnia 2019 roku stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 90/2019 Wójta Gminy Komańcza z dnia 12 sierpnia 2019 roku (wraz z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

  • 4 ust. 10 otrzymuje brzmienie: stanowisko do spraw ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i odpadami – Śo.

W § 13 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „prowadzenie rejestrów właścicieli nieruchomości zamieszkanych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi, przyjmowanie, weryfikacja i wprowadzenie do systemu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

  • 21 ust. 9 pkt a) otrzymuje brzmienie :” Prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy w tym również w zakresie rejestracji i wydawania worków i kodów na worki oraz prowadzenie rejestrów właścicieli nieruchomości zamieszkanych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi, przyjmowanie, weryfikacja i wprowadzenie do systemu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

W § 20 skreśla się pkt. 1

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-05-18
Sporządzone przez: Marta Petryk
Data udostępnienia: 2021-05-24 12:53:37
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał