> Zarządzenie nr 46/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie nr 46/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 kwietnia 2021 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U z 2021r. poz. 305)

 WÓJT GMINY  zarządza :

§1

  1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 36 405,80 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

1 550,00

60095

 

Pozostała działalność

1 550,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

4780

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

50,00

750

 

 

Administracja publiczna

30 996,21

75011

 

Urzędy wojewódzkie

996,21

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

487,21

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

9,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

30 000,00

4270

Zakup usług remontowych

30 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 742,59

80101

 

Szkoły podstawowe

387,00

4430

Różne opłaty i składki

387,00

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych

3 355,59

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 355,59

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

117,00

92195

 

Pozostała działalność

117,00

4717

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

99,45

4719

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

17,55

 

 

 

RAZEM

36 405,80

  1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 36 405,80 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

1 550,00

60095

 

Pozostała działalność

1 550,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 550,00

750

 

 

Administracja publiczna

30 996,21

75011

 

Urzędy wojewódzkie

996,21

4270

Zakup usług remontowych

496,21

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

30 000,00

4260

Zakup energii

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

25 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 742,59

80101

 

Szkoły podstawowe

387,00

 

4410

Podróże służbowe krajowe

387,00

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych

3 355,59

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 355,59

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

117,00

92195

 

Pozostała działalność

117,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

99,45

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17,55

 

 

 

RAZEM

36 405,80

§2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

750

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

 

500,00

500,00

 

75011

 

Pozostała działalność

 

 

500,00

500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

500,00

 

 

4700

 

 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

 

500,00

 

 

 

 

RAZEM

 

 

500,00

500,00

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka
Data udostępnienia: 2021-05-20 15:23:05
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link