> Zarządzenie nr 49/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 maja 2021 r.

Zarządzenie nr 49/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 maja 2021 r.


w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 104/2019 z dnia 30 września 2019r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Na podstawie art. 2071 § 1 pkt 3 i § 2 w związku z art. 2091 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2020.1320) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020.713)

zarządza się, co następuje:

§1

Załącznik nr 1 Zarządzenia nr 104/2019 z dnia 30 września 2019r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Data wytworzenia: 2021-05-11
Sporządzone przez: Paweł Rysz
Data udostępnienia: 2021-05-14 12:52:59
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał