> Oświadczenie Wójta Gminy Komańcza o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

Oświadczenie Wójta Gminy Komańcza o stanie kontroli zarządczej za rok 2020


Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

 • zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczności i efektywności działania,
 • wiarygodności sprawozdań,
 • ochrony zasobów,
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 • zarządzania ryzykiem,

Oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce:

Gminie Komańcza

Część A

W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza – nie dotyczy

Część B

W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej zostały opisane w dziale II oświadczenia

Część C

Nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza – nie dotyczy

Część D

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej – nie dotyczy

Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

 • monitoringu realizacji celów i zadań sprawozdań z realizacji planu dochodów i wydatków, raportu o stanie gminy, sprawozdań z realizowanych zadań
 • samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ankieta samooceny kontroli zarządczej
 • systemu zarządzania ryzykiem arkusze ryzyka i metody przeciwdziałania ryzyku
 • kontroli wewnętrznych bieżącej pracy pracowników, przestrzegania etyki zawodowej i przepływu komunikacji wewnętrznej
 • Kontroli zewnętrznych – nie dotyczy
 • Innych źródeł –

- Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej złożone przez kierowników podległych jednostek.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Komańcza data 30.04.2021

 Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

1.1 Cele i zarządzanie ryzykiem: W związku ze zmianami kadrowymi istnieje potrzeba podjęcia działań w zakresie poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem i samooceny

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

2.1 Wzmożenie działań kierowników jednostek w zakresie poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w szczególności w obszarach wskazanych w oświadczeniach.


Data wytworzenia: 2021-04-30
Sporządzone przez: Roman Bzdyk
Data udostępnienia: 2021-05-13 16:19:17
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał