> Zarządzenie nr 45/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie nr 45/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 kwietnia 2021 r.


w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 11ha ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz zakładowych organizacji związkowych działających w Szkole Podstawowej w Komańczy zarządzam, co następuje:

§1

Przedłuża się powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy Pani Marii Grabek na okres od dnia 1 września 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2026 roku.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Sporządzone przez: Monika Guśtak
Data udostępnienia: 2021-04-28 08:40:06
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link