> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 12 maja 2021r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 12 maja 2021r.


o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49, art. 49a oraz art. 49§2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 741)

ZAWIADAMIAM

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa wieży widokowej wraz z wiatą turystyczną i placem utwardzonym przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 90/12 – obręb Kulaszne.

W związku z powyższym informuje się każdego kto ma interes prawny, o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2021-05-12
Sporządzone przez: Joanna Szulc
Data udostępnienia: 2021-05-12 14:28:42
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał