> Zarządzenie nr 47/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 maja 2021 r.

Zarządzenie nr 47/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 maja 2021 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXIX/229/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.

Wójt Gminy Komańcza zarządza co następuje

§1

Z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Komańcza przeznaczone zostały do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości wykazane w wykazie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-05-07
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc
Data udostępnienia: 2021-05-07 12:26:03
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał