> Uchwała nr XXX/241/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Uchwała nr XXX/241/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 7 lat drogą bezprzetargową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza położonej w Nowym Łupkowie oznaczonej jako działka nr 10 o pow. 4,8029 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1S/00027842/9, z przeznaczeniem na cele rolne.

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1990 ze zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na wydzierżawienie na okres 7 lat drogą bezprzetargową, nieruchomości położonej w Nowym Łupkowie, stanowiącej własność Gminy Komańcza, składającej się z działki nr 10 o pow. 4,8029 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KS1S/00027842/9, z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-04-28
Sporządzone przez: Joanna Szulc
Data udostępnienia: 2021-05-06 13:11:24
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał