> Uchwała nr XXX/239/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Uchwała nr XXX/239/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.), oraz § 12 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza (Dz. Urz. Woj. Podkar. 2017.2751 ze zm.).

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na zamianę niezabudowanej nieruchomości gminnej o nr ewid. 108/2 o pow. 0,0832 ha, położonej w miejscowości Wisłok Wielki, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku prowadzi księgę wieczystą Nr KS1S/00030494/8, za niezabudowaną nieruchomość o nr ewid. 56/3 o pow. 0,2105 ha, położoną w miejscowości Rzepedź, stanowiącą własność osoby fizycznej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-04-28
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc
Data udostępnienia: 2021-05-06 13:05:38
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał