> Uchwała nr XXX/237/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Uchwała nr XXX/237/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku


w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Komańczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz art. 89 ust. 1, ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie,

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Z dniem 31 sierpnia 2021 roku likwiduje się Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy z siedzibą pod adresem: 38-543 Komańcza 249.

§2

Zapewnia się możliwość realizowania wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, zamieszkałym na terenie Gminy Komańcza, w wieku przedszkolnym, w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy, z siedzibą pod adresem: 38-543 Komańcza 249.

§3

Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy.

§4

Dokumentację likwidowanego punktu przedszkolnego przejmuje Wójt Gminy Komańcza, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 


Data wytworzenia: 2021-04-28
Sporządzone przez: Monika Guśtak
Data udostępnienia: 2021-05-06 12:58:07
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał