> Uchwała nr XXX/236/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Uchwała nr XXX/236/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku


w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713), art,. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art.230 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021r. poz. 305).

Rada Gminy Komańcza
uchwala co następuje:

§1

Na podstawie Zarządzenia Nr 6/2020 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok, Uchwały Nr XXVIII/215/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, Uchwały Nr XXVIII/216/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, Uchwały Nr XXVIII/224/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, Zarządzenia Nr 24/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok, Uchwały Nr XXIX/225/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, Uchwały Nr XXIX/234/2021Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok, Zarządzenia Nr 35/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok, Zarządzenia Nr 39/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok, Zarządzenia Nr 42/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok oraz Uchwały Nr XXX/236/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza określonej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVII/210/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza:

- w 2021 roku:

  1. Zwiększa się dochody Gminy Komańcza o kwotę 294 683,66 zł w tym:
  • dochody bieżące o kwotę zł 182 509,82 zł
  • dochody majątkowe o kwotę 112 173,84 zł
  1. Zwiększa się wydatki Gminy Komańcza o kwotę 442 159,40 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 442 159,40 zł

  1. Zmniejsza się wydatki Gminy Komańcza o kwotę 83 627,25 zł w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 83 627,25 zł

  1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Komańcza w 2020 r. o kwotę 63 848,49 zł

w tym:

  1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi § 905- 38 683,47 zł
  2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 905- 25 165,02 zł,

§2

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Komańcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2021-2030 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-04-28
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka
Data udostępnienia: 2021-05-06 12:12:36
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał