> Uchwała nr XXX/235/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Uchwała nr XXX/235/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 kwietnia 2021 roku


w sprawie zmian w  uchwale budżetowej  na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020. poz.713) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021r.  poz. 305)

Rada Gminy Komańcza uchwala co następuje:

§1

1.Wprowadza się zmiany w planach dochodów budżetowych: 

Dział

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 200,00

 

 

Dochody bieżące:

-Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

1 200,00

1 200,00

 

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem

27 906,70

18 000,00

 

Dochody bieżące:

- Wpływy z podatku leśnego

 

- Wpływy z opłaty targowej

- Rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych

27 906,70

10 000,00

 

17 907,70

18 000,00

 

18 000,00

 

758

Różne rozliczenia

340 418,47

 

 

Dochody majątkowe:

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Fundusz Inwestycji Lokalnych-

„Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2
w miejscowości Komańcza”

340 418,47

340 418,47

 

801

Oświata i wychowanie

9 866,73

 

 

Dochody bieżące:

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

9 866,73

3 044,25

6 822,48

 

 

Razem dochody

379 391,90

18 000,00

 

2.Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1.

Tabela nr 1 

Dział

Rozdział

Paragraf

Zwiększenia

 

Zmniejszenia

 

700

 

 

1 200,00

 

 

70005

 

1 200,00

 

 

 

0470

1 200,00

 

756

 

 

27 906,70

18 000,00

 

75616

 

10 000,00

18 000,00

 

 

0330

10 000,00

 

 

 

0430

 

18 000,00

 

75618

 

17 906,70

 

 

 

2680

17 906,70

 

758

 

 

340 418,47

 

 

75814

 

340 418,47

 

 

 

6290

340 418,47

 

801

 

 

9 866,73

 

 

80101

 

3 044,25

 

 

 

0950

3 044,25

 

 

80149

 

6 822,48

 

 

 

2950

6 822,48

 

 

Razem dochody

 

379 391,90

18 000,00

 

§2

Wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych:

Dział

Rozdz.

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

600

 

Transport i łączność

632 064,45

88 645,98

 

60016

Drogi publiczne gminne

13 000,00

88 645,98

 

 

Wydatki bieżące

w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

13 000,00

 

13 000,00

 

13 000,00

88 645,98

 

88 645,98

 

 

88 645,98

60017

Drogi wewnętrzne

619 064,45

 

 

Wydatki majątkowe

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

„Przebudowa drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w miejscowości Komańcza”

619 064,45

 

619 064,45

 

 

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

7 000,00

5 093,30

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

7 000,00

5 093,30

 

Wydatki bieżące

w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7 000,00

 

7 000,00

 

7 000,00

5 093,30

 

5 093,30

 

5 093,30

710

 

Działalność usługowa

5 000,00

2 933,27

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

 

2 933,27

 

 

Wydatki bieżące

w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

2 933,27

 

 

 

2 933,37

 

71035

Cmentarze

5 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące

w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 000,00

 

5 000,00

 

5 000,00

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 000,00

 

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

4 000,00

 

 

 

Wydatki bieżące

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 000,00

 

4 000,00

 

851

 

Ochrona zdrowia

38 683,47

 

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

38 683,47

 

 

 

Wydatki bieżące

w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

38 683,47

 

38 683,47

 

38 683,47

 

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

57 165,02

222 000,00

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10 000,00

 

 

 

 Wydatki majątkowe

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 000,00

 

10 000,00

 

90002

Gospodarka odpadami komunalnymi

25 165,02

 

 

Wydatki bieżące

w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

25 165,02

 

25 165,02

 

25 165,02

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

20 000,00

220 000,00

 

Wydatki bieżące

w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Wydatki majątkowe

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000,00

 

20 000,00

 

20 000,00

 

 

 

 

 

 

220 000,00

 

220 000,00

90019

Pozostała działalność

2 000,00

 

 

Wydatki majątkowe

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

2 000,00

 

 

2 000,00

 

90095

Pozostała działalność

 

2 000,00

 

Wydatki bieżące

w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych

w tym na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 

 

 

2 000,00

 

2 000,00

 

2 000,00

 

 

Razem wydatki:

743 912,94

318 672,55

Szczegółowy podział wydatków określa tabela nr 2.

Tabela nr 2

Dział

Rozdział

Paragraf

Zwiększenia

 

Zmniejszenia

 

600

 

 

632 064,45

88 645,98

 

60016

 

13 000,00

 

 

 

4010

13 000,00

 

 

 

4300

 

88 645,98

 

60017

 

619 064,45

 

 

 

6050

619 064,45

 

700

 

 

7 000,00

5 093,30

 

70005

 

 

5 093,30

 

 

4210

7 000,00

 

 

 

4300

 

5 093,30

710

 

 

5 000,00

2 933,27

 

71004

 

 

2 933,27

 

 

4300

 

2 933,27

 

71035

 

5 000,00

 

 

 

4110

 500,00

 

 

 

4170

4 500,00

 

754

 

 

4 000,00

 

 

75412

 

4 000,00

 

 

 

3030

4 000,00

 

851

 

 

38 683,47

 

 

85154

 

38 683,47

 

 

 

4210

20 000,00

 

 

 

4300

18 683,47

 

900

 

 

57 165,02

222 000,00

 

90001

 

10 000,00

 

 

 

6050

10 000,00

 

 

90002

 

25 165,02

 

 

 

4300

25 165,02

 

 

90015

 

20 000,00

220 000,00

 

 

4260

20 000,00

 

 

 

6050

 

220 000,00

 

90019

 

2 000,00

 

 

 

6230

2 000,00

 

 

90095

 

 

2 000,00

 

 

4210

 

2 000,00

 

Razem wydatki

 

743 912,94

318 672,55

Zmiany planu wydatków w jednostkach budżetowych przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

 

W załączniku nr 6 uchwały budżetowej na 2021 rok - podział środków Funduszu Sołeckiego Gminy Komańcza:

 w pozycji Sołectwo Czystogarb zmienia się zadania z:

- Utrzymanie terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą i sprzętem- 4 500,00 zł

          - Stworzenie placu pod składowisko odpadów- 2 000,00 zł

- Remont i utrzymanie terenów zielonych wokół budynku świetlicy Czystogarb Wieś- 9 242,14 zł

na zadania:

- - Utrzymanie terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą i sprzętem- 4 500,00 zł

- Remont klubu wiejskiego osiedlu Czystogarb wraz z materiałami i robocizną- 7 000,00 zł

- Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz sprzętu w Czystogarb wieś- 4 242,14 zł

§3

Wprowadza się do budżetu przychody§ 905 w wysokości 63 848,49 zł:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z  niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 
§ 905-  38 683,47 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z  niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996  r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  § 905-  25 165,02 zł,

 

Przychody i rozchody po zmianach jak tabela nr 4

Tabela nr 4

                    Przychody

 

63 848,49

§905

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z  niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi  w odrębnych ustawach 

63 848,49

Rozchody

 

404 872,56

§ 992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

404 872,56

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka
Data udostępnienia: 2021-05-06 11:43:11
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link