> Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców / rejestru PESEL

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców / rejestru PESEL


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy

tel: 13 467 70 35

tel: 13 467 70 33

Data ostatniej aktualizacji karty

31 sierpnia 2020

Odnośnik do e-formularza

Brak

Opis sprawy

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców / rejestru PESEL

Wójt Gminy udostępnia w trybie jednostkowym dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Do korzystania z nich są uprawnione m.in. organy administracji publicznej, sądy i prokuratura, a także inne osoby, pod warunkiem wykazania swojego interesu prawnego lub faktycznego do otrzymania takich informacji.

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL składa się w dowolnym urzędzie gminy na terenie całego kraju. Wniosek w tej samej sprawie, można złożyć wyłącznie do jednego organu gminy.

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców składa się do organu gminy ostatniego miejsca zameldowania osoby, o której dane występuje się.

Kogo dotyczy

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL możesz złożyć, gdy:

· jesteś osobą, która ma interes prawny - np. jesteś wierzycielem, który uzyskał tytuł wykonawczy i kolejnym etapem jest przekazanie sprawy do komornika sądowego, aby rozpocząć postępowanie egzekucyjne albo umieszczenie dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów lub otrzymałeś z sądu wezwanie do usunięcia braków formalnych pozwu np. wskazania adresu zameldowania lub nr PESEL osób uczestniczących w postępowaniu;

· jesteś osobą, która ma interes faktyczny tzn., chcesz uzyskać dane dotyczące innej osoby, ale nie możesz swojego żądania poprzeć żadnymi przepisami prawa. W tym przypadku, aby otrzymać takie informacje, osoba, której dane dotyczą, musi wyrazić na to pisemną zgodę, o udzielenie, której wystąpimy po złożeniu przez Ciebie kompletnego wniosku.

Wymagane dokumenty

· Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL z podaniem podstawy prawnej upoważniającej do otrzymania w/w danych,

· Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych

· Opłata za udostępnienie danych w kwocie 31 zł.

Potwierdzenie wniesienia opłaty dołącza się do wniosku

- dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 – nieodpłatnie

- dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 2 – odpłatnie

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Wniosek w wersji papierowej: do pobrania poniżej lub w pokoju nr 16

Opłaty

· Opłata w wysokości 31 zł.

· Złożenie pełnomocnictwa - 17 zł. Nie pobiera się opłaty, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu i rodzeństwu.

· Rachunek bankowy nr: 20 1130 1105 2057 5820 005 Urząd Gminy w Komańczy

· Opłatę dołącza się do wniosku.

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 16 – stanowisko ds. obywatelskich

Renata Kusy tel: 134677035 wew. 43, e-mail: so@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

· W Urzędzie Gminy w Komańczy pokój 16

· Przez Internet: e-Puap

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

· Rozdział 6 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018r., poz. 1382.)

· Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2018r. poz. 2523)

· Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26.06.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U.2019.1212)

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. W sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017r., poz. 2482)

· Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096)

Tryb odwoławczy

OdwołanieoddecyzjiodmawiającejudostępnieniadanychosobowychwnosisiędoWojewodyPodkarpackiego w RzeszowiezapośrednictwemWójta Gminy Komańcza wterminie14dnioddniaotrzymaniadecyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Rejestr PESEL jest najważniejszym w Państwie rejestrem zawierającym dane osobowo-adresowe obywateli polskich i cudzoziemców, w tym obywateli polskich przebywających za granicą. Zawiera dane osób, którym został nadany numer PESEL.

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych.

Rejestr mieszkańców zawiera dane mieszkańców danej gminy i jest prowadzony zgodnie z właściwością miejscową przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Przykładowe dokumenty potwierdzające interes prawny:

· wezwaniesądowe,

· wezwaniekomornicze,

· dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (umowy, wezwania do zapłaty, faktury, wyroki sądowe, itp.). Należy przedstawić oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię. 


Data wytworzenia: 2020-08-31
Sporządzone przez: Renata Kusy
Data udostępnienia: 2021-04-28 14:37:41
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał