> Zapytanie ofertowe - Świadczenie usługi polegającej na bieżącym funkcjonowaniu i obsłudze Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szczawnem

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usługi polegającej na bieżącym funkcjonowaniu i obsłudze Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szczawnem


W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego:

przedmiot zamówienia  usługi, pod nazwą: Świadczenie usługi polegającej na bieżącym funkcjonowaniu i obsłudze Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szczawnem.

 • Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szczawnem (PSZOK);
 2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych przekazywanych przez mieszkańców do PSZOK.

 Istotne warunki zamówienia:

 

 • Obowiązki obsługującego PSZOK:
  1. PSZOK będzie otwarty w każdą środę, chyba że wypada dzień wolny od pracy;
  2. W środę PSZOK będzie otwarty od godziny 13.00 do 17.00;
  3. Bieżącą obsługą PSZOK powinna zajmować się minimum jedna osoba;
  4. Pracownik obsługujący PSZOK będzie dokonywał przyjęcia odpadów od właścicieli nieruchomości położonych w gminie Komańcza;
  5. Przed przyjęciem odpadów pracownik PSZOK:
   1. Ustala adres nieruchomości, na której powstały odpady;
   2. Sprawdza zawartość dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów, ich czystości i składu.
  6. Przyjęcie odpadów będzie potwierdzane na formularzu przyjęcia odpadów,
  7. Wskazywanie osobom korzystającym z PSZOK miejsce złożenia odpadów;
  8. Przestrzeganie oraz egzekwowanie przestrzegania zasad korzystania z PSZOK, o których mowa w obowiązującej uchwale rady Gminy Komańcza w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  9. Utrzymywanie czystości i porządku na terenie PSZOK w tym odśnieżanie i usuwanie śliskości w razie zaistnienia takiej potrzeby;
  10. Wydawanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych właścicielom nieruchomości z gminy Komańcza na zlecenie gminy;
  11. Przeszkolenie pracownika obsługującego PSZOK w zakresie obowiązujących przepisów regulujących gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Komańcza;
  12. Obsługiwanie bazy danych zawierającej wykaz właścicieli nieruchomości w sposób gwarantujący bezpieczeństwo danych osobowych.
  13. Sporządzania w formie elektronicznej ewidencji odpadów, kart przekazania odpadu komunalnego i przekazywania ich Zamawiającemu za pośrednictwem Bazy Danych o Odpadach.
  14. Sporządzania comiesięcznych raportów dotyczących ilości przekazanych do unieszkodliwienia lub odzysku odpadów i przekazywania ww. raportów w formie edytowalnej (EXEL) oraz papierowej wraz z kartami przekazania odpadów Zamawiającemu do 15 dnia  każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,
  15. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu sprawozdań rocznych za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o których mowa w art. 9n ustawy, w terminach wskazanych w ustawie oraz do zamieszczenia w sprawozdaniach informacji o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
 • Zagospodarowanie odpadów komunalnych:
  1. zagospodarowanie odpadów zebranych w sposób selektywny o kodach 200301, 200201, 150101, 150102, 150104, 105105, 150106, 150109, 200101, 200139, 200140, 150107 i 200102 w Instalacji Komunalnej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108.
  2. zagospodarowanie przez Wykonawcę pozostałych odpadów zebranych w sposób selektywny.
  3. Zamawiający nie jest w stanie oszacować jakie ilości odpadów mogą być dostarczone przez mieszkańców Gminy Komańcza.
 • Pozostałe postanowienia:
  1. PSZOK będzie zlokalizowany w Szczawnem na działce ewidencyjnej nr 18/5. Oddanie infrastruktury PSZOK do użytkowania odbędzie się odpłatnie na czas oznaczony tj., okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem, że wysokość czynszu obejmować będzie wyłącznie zwrot kosztów ponoszonych celem utrzymania infrastruktury.
  2. teren PSZOK powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa miedzy innymi prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i PPOŻ.
  3. Utrzymanie czystości i porządku na terenie PSZOK, poprzez przekazywanie do odzysku selektywnie zebranych odpadów komunalnych na bieżąco, po zapełnieniu pojemników, kontenerów lub innych miejsc do tego przeznaczonych.
  4. PSZOK musi być wyposażony w kontenery lub pojemniki zamykane, odpowiedniej wielkości na odpady należące do poszczególnych kategorii.
  5. Wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK jest określony w uchwale Rady Gminy Komańcza w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Komańcza
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, z tym, że wymiar czasu pracy otwarcia PSZOK nie ulegnie zmianie.

 Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia:

27.04.2021

za pomocą:

Poczta

na adres:

38-543 Komańcza 166

Termin wykonania zamówienia

Od 1 maja 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Opis sposobu przygotowania oferty

 • zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze – Formularz oferty (Załącznik Nr 1),
 • Oferta powinna być opieczętowania i podpisana przez osobę upoważnioną.
 • Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 • Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego
  i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na – Świadczenie usługi polegającej na bieżącym funkcjonowaniu i obsłudze Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szczawnem.oraz opatrzona ostrzeżeniem: nie otwierać przed dniem 27 kwietnia 2021 roku godz. 12:00.

 Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Waga w %

1.

Cena

100

 

Szczegółowe warunki wymagane od wykonawców (jeżeli dotyczy):

Warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o zamówienie

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Dodatkowe informacje

 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
 • Pracownik prowadzący postępowanie uprawniony jest do poprawy w ofercie:
 1. oczywistych omyłek pisarskich;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

O dokonanej poprawie pracownik niezwłocznie informuje przełożonego i Wykonawcę.

 • Oferta podlega odrzuceniu przez Zamawiającego, jeżeli:
 1. zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści, w szczególności ceny, w tym błędne określenie stawki podatku od towarów i usług VAT, lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym stanowiących kryterium oceny ofert;
 2. jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. Wykonawca w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 nie złożył stosownych wyjaśnień;
 5. wpłynęła po terminie składania ofert.
 • Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
 • Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert do negocjacji kwalifikuje się wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
 • Zamawiający unieważnia postepowanie, jeżeli:
 1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
 4. zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
 • Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia wyboru oferty.
 • Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
 1. Kamila Sobolak te. 1346 77 035 w. 40 e-mail: ksobolak@komancza.pl

 

 Załączniki składające się na integralną część zapytania ofertowego:

 • Formularz ofertowy;
 • Wzór umowy.

Sporządzone przez: Kamila Sobolak
Data udostępnienia: 2021-04-20 14:43:58
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Tryb: Zapytanie o cenę
Termin składania ofert: 2021-04-27 12:00:00
Termin otwarcia: 2021-04-27 12:15:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link