> Zarządzenie nr 42/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie nr 42/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 kwietnia 2021 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2021 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U z 2021r. poz. 305) WÓJT GMINY  zarządza :

 §1

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę   102 365,45  zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

 

 

 

 

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

102 365,45

01095

 

Pozostała działalność

102 365,45

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

102 365,45

 

 

 

RAZEM

102 365,45

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 103 470,61 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

 

 

 

 

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

102 365,45

01095

 

Pozostała działalność

102 365,45

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

800,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

137,52

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

19,60

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

450,00

4300

Zakup usług pozostałych

600,05

4430

Różne opłaty i składki

100 358,28

 

 

 

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

20,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

20,00

4580

Pozostałe odsetki

20,00

 

 

 

 

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

675,16

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

675,16

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

105,80

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

9,36

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

560,00

 

 

 

 

 

855

 

 

Rodzina

410,00

85501

 

Świadczenie wychowawcze

410,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

410,00

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

103 440,61

 3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 1 105,16 zł 

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

 

 

 

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

20,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

20,00

4260

Zakup energii

20,00

 

 

 

 

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

675,16

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

675,16

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

675,16

 

 

 

 

 

855

 

 

Rodzina

410,00

85501

 

Świadczenie wychowawcze

410,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

26,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

384,00

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

1 105,16

§2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

   

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

102 365,45

 

102 365,45

 

 

01095

 

Pozostała działalność

102 365,45

 

102 365,45

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

102 365,45

 

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

800,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

138,52

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

 

19,60

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

450,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

600,05

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

 

100 358,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

751

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

 

675,16

675,16

75109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

105,80

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

 

9,36

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

560,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

675,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

102 365,45

 

103 040,61

675,16

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-04-21
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka
Data udostępnienia: 2021-04-27 13:17:38
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał