> Petycja - o publikacji informacji dotyczących Covid-19

Petycja - o publikacji informacji dotyczących Covid-19


Przewodniczący
Rady Gminy Komańcza
Pan Adam Pasiniewicz

PETYCJA nr 3

Działając zgodnie z artykułem 63 Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach dających nam prawo do składania petycji w interesie publicznym, w związku z uzasadnionym podejrzeniem, że istnieje zagrożenie życia i zdrowia ludzi i należy zastosować zasadę szybkości działania (art. 12 k.p.a), w związku z art. 7 k.p.a. mówiącym, że w takich sytuacjach interes publiczny przeważa nad interesem strony postępowania (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168) wzywamy do niezwłocznego, w terminie 7 dni, rozpatrzenia poniższej petycji i przyjęcia uchwały o poniższej treści.

UCHWAŁA nr 3

o publikacji informacji dotyczących Covid-19

Na podstawie art. 6 oraz 7 ust.1 punkt 5 i 14, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku oraz art. 54.1, art. 8 oraz 39 Konstytucji RP, art. 26.1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 Nr 28 poz. 152)

Rada Gminy Komańcza

mając na względzie dobro społeczności gminnej uchwala co następuje:

§1

  1. Uchwały nr 1, 2 i 3 wraz z pełnym uzasadnieniem oraz załączniki nr 6 i 7 należy opublikować na oficjalnej stronie gminy Komańcza, w specjalnej zakładce widocznej ze strony głównej.
  2. Uchwały nr 1, 2 i 3 wraz z pełnym uzasadnieniem oraz załączniki nr 6 i 7 w formie plakatów należy zamieścić we wszystkich instytucjach gminnych, a w innych obiektach za zgodą ich właścicieli.

§2

Stronę internetową gminy należy rozszerzyć o tematykę wskazaną w załączniku 8 przy wykorzystaniu załączników 6 i 7 i innych materiałów z niezależnych źródeł.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi

Uzasadnienie uchwały

Stosowanie preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19 jest eksperymentem medycznym, gdyż jest to stosowanie tylko częściowo wypróbowanych metod profilaktycznych. Konstytucja RP podkreśla, że nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 39. Konstytucji RP z 1997 r.). Zaszczepienie się preparatem nazywanym szczepionką na COVID-19 niesie ze sobą wysokie ryzyko, które w całości zostało przeniesione na ludzi, bowiem producenci, lekarze i Rząd RP są zwolnieni z odpowiedzialności za skutki „szczepienia” i powikłania po nim.

Konstytucja naszego Państwa gwarantuje, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu (art. 14). Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54. 1). Każdy człowiek ma naturalne prawo do posiadania wszystkich informacji, niezbędnych do poodejmowania najlepszych dla siebie decyzji.

W chwili obecnej dostęp do wielu informacji dotyczących Covid-19 jest ograniczony. Większość społeczeństwa nie jest świadoma zagrożeń związanych ze stosowaniem preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19, ze względu na ograniczony dostęp do informacji o ich składzie, sposobie działania, możliwych działaniach długofalowych na organizm i płodność. Z powodu braku dostępu do informacji większość mieszkańców nie jest w stanie podjąć świadomej decyzji dotyczącej „szczepienia”. Zatem należy dołożyć wszelkich starań, aby całe społeczeństwo było poinformowane o wszystkich faktach wiązanych z Covid-19, o możliwościach zapobiegania infekcjom wirusowym, a w szczególności Covid-19, o sposobach ich leczenia, o rzetelnych danych statystycznych dotyczących zachorowań i zgonów. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 26.1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 Nr 28 poz. 152) udział w eksperymencie medycznym nie może opóźnić ani pozbawiać jego uczestnika koniecznych medycznie procedur profilaktycznych, diagnostycznych lub terapeutycznych.

Ze względu na powyższe oraz w nawiązaniu do 7.1 punkt 5 i 14, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządach gminnych, w związku z tym, że nie jest realizowany konstytucyjny i ustawowy obowiązek informowania i zabezpieczenia praw osób podejmujących decyzje o szczepieniach, mając na względzie dobro lokalnej społeczności, nakazujemy opublikować na stronie internetowej , w osobnej zakładce uchwały nr 1, 2 i 3 oraz załączniki nr 6 i 7. Równocześnie nakazujemy aby w/w informacje w formie plakatów zamieścić we wszystkich instytucjach na terenie gminy, a w innych obiektach za zgodą ich właścicieli.


Sporządzone przez: Edyta Opar
Data udostępnienia: 2021-03-15 13:22:20
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link