> Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 kwietnia 2021 r.


w sprawie ogłoszenia naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Komańcza w 2021 roku.

Działając na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i § 6 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XI/36/l 1 Rady Gminy Komańcza z dnia 16.05.2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Komańcza,

Wójt Gminy Komańcza zarządza, co następuje:

§1

  1. Ogłaszam nabór projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Komańcza w 2021 roku.
  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  3. Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komańcza, na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Sporządzone przez: Maria Błażowska
Data udostępnienia: 2021-04-26 10:58:16
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link