> Zarządzenie nr 44/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 kwietnia 2021r.

Zarządzenie nr 44/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 22 kwietnia 2021r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXIX/227/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części

Wójt Gminy Komańcza

Zarządza, co następuje:

przeznacza do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą własność Gminy Komańcza

§1

Lp.

Numer

ewid.

nieruch.

Pow. działki

 Numer KW

Położenie

Opis nieruch.

Cena

nieruchomości (netto)

1.

129/1

0,4418 ha

KS1S/00048713/9

Kulaszne

nieruchomość rolna zabudowana budynkami drewnianymi o pow. zabudowy 87m2 i 34 m2

12 000,00 zł

§2

Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza przez okres 21 dni, informacja o wywieszeniu tego wykazu ogłoszona w prasie lokalnej i miejscach zwyczajowo przyjętych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie do 03.06.2021r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Data wytworzenia: 2021-04-22
Sporządzone przez: Joanna Szulc
Data udostępnienia: 2021-04-23 10:18:39
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał