> Zarządzenie nr 43/2021 Wójta Gminy Komańcza  z dnia 21 kwietnia 2021 roku

Zarządzenie nr 43/2021 Wójta Gminy Komańcza  z dnia 21 kwietnia 2021 roku


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Komańczy

Na podstawie art. 33 ust. 1, ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz.713) i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019 poz.1282) oraz art. 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy (Dz.U.2020. 1320)

zarządzam co następuje:

§1

Ustalam dzień 4 maja 2021r. (wtorek) dniem wolnym od pracy w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę dnia 01 maja 2021r. Ustalony dzień wolny od pracy ma zastosowanie względem pracowników Urzędu Gminy w Komańczy.

§2

Informację o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na drzwiach wejściowych budynku Urzędu Gminy w Komańczy oraz zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Komańcza.

§3

Realizację Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Komańcza.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-04-21
Sporządzone przez: Paweł Rysz
Data udostępnienia: 2021-04-22 14:50:36
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał