> Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 kwietnia 2021 r.


w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn: „Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Urzędu Gminy w Komańczy”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21 )

z a r z ą d z a m, co następuje :

§1

Powołuję Komisję w składzie :

  1. Paweł Rysz – Przewodniczący Komisji
  2. Tomasz Zieliński – Członek Komisji
  3. Bogdan Wiktor– Członek Komisji
  4. Andrzej Ferenc – Członek Komisji

do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn: „Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Urzędu Gminy w Komańczy” wykonanych przez TRENDHOMES Janusz Romanek ul. Okulickiego 9, 38-500 Sanok. 

§2

Komisja przeprowadzi odbiór końcowy robót budowlanych polegających wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Urzędu Gminy w Komańczy wykonanych na podstawie umowy nr Ip. 7021.01.2021 z dnia 09 lutego 2021 roku oraz aneksu nr 1/2021 z dnia 29 marca 2021 roku.

§3

Jeśli w chwili rozpoczęcia odbioru końcowego robót, którakolwiek z wymienionych w § 1 osób będzie nieobecna skład komisji ulega zmniejszeniu do osób obecnych z tym, że komisja nie może składać się z mniej niż trzech osób, w tym przewodniczącego.

§4

Powołana komisja reprezentuje Zamawiającego, czuwa nad właściwym przebiegiem odbioru końcowego robót oraz sporządzeniem protokołu odbioru.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2021-04-20
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński
Data udostępnienia: 2021-04-20 09:35:05
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał