> Zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 kwietnia 2021 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych

Gminy Komańcza w 2021 roku

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 4 ust. 1 pkt 10, 16, 17, 18 i 31, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z Uchwałą Rady Gminy Komańcza Nr XXV/201/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na rok 2021”

zarządzam, co następuje:

§1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Komańcza w 2021 roku w zakresie:
  2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  3. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  4. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  5. Szczegółowe warunki konkursu zostały określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Konkursowej powołanej przez Wójta Gminy Komańcza.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Sporządzone przez: Maria Błażowska
Data udostępnienia: 2021-04-19 14:10:34
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link