> Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w m. Komańcza

Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w m. Komańcza


link do ogłoszenia Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w m. Komańcza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

 • ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

 • ) Nazwa zamawiającego: Gmina Komańcza
 • Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440755
 • Adres zamawiającego
  • ) Ulica: Komańcza 166
  • ) Miejscowość: Komańcza
  • ) Kod pocztowy: 38-543
  • ) Województwo: podkarpackie
  • ) Kraj: Polska
  • ) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
  • ) Numer telefonu: 134677035
  • ) Numer faksu: 134677500
  • ) Adres poczty elektronicznej: urzad@komancza.pl
  • ) Adres strony internetowej zamawiającego: komancza.pl
 • ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • ) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

 • ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

 • ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
 • ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w m. Komańcza"

 • ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ab88f33-9d20-11eb-b7a8-ba075a5bf367
 • ) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00035181/01
 • ) Wersja ogłoszenia: 01
 • ) Data ogłoszenia: 2021-04-19 10:50
 • ) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
 • ) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009449/02/P
 • ) Identyfikator pozycji planu postępowań:

Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w m. Komańcza

 • ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
 • ) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
 • ) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

 • ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl
 • ) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
 • ) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
 • ) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej urzad@komancza.pl
 • ) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
 • ) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
 • ) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
 • ) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

 • ) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” zamawiający informuje, że : Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Wójt Gminy Komańcza z siedzibą: Komańcza 166, 38-543 Komańcza, tel. 13 4677 035, e-mail urzad@komancza.pl.2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Komańcza oraz poprzez e-mail: iod@komancza.pl.3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadnie pn.„Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w m. Komańcza”, wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcie oraz realizacja umowy.4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp, dane osobowe Wykonawcy mogą być zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych, odbiorcą danych może być bank realizujący usługi bankowe dla Urzędu Gminy w Komańczy - tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, dostawca systemu finansowo-księgowego - RADIX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 33, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiot zapewniający elektronizację prowadzonych zamówień tj. platforma e- zamówienia , któremu również powierzono przetwarzanie danych. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Administratorem.5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy przysługują następujące uprawnienia:a) prawo dostępu do danych osobowych - w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych - skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;c) prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.e) Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.6. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca szczegółowe informacje zostały określone w SWZ.

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 • ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
 • ) Numer referencyjny: 271.2.2021
 • ) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
 • ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
 • ) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
 • ) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
 • Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  • ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w m. Komańcza w zakresie:1. Roboty przygotowawczej) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,907 km2) Rozebranie przepustów z rur betonowych - 16m3) Frezowanie nawierzchni bitumicznej - 1860m24) Rozebranie mechaniczne podbudowy - 1860 m25) Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych - 45m22. Roboty ziemne:1) Koryta o głębokości 20cm wykonywane mechanicznie wraz z wywozem urobku - 4204,50m22) Roboty ziemne w gruncie- rowy - 300m33. Odwodnienie:1) Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami -15m32) Rury PE o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami - 30m3) Części przelotowe prefabrykowanych przepustów pod drogą - 16m4) Umocnienie skarp i dna kanałów płytami - 150m25) Ułożenie ścieków drogowych korytkowych - 95m4. Podbudowy:1) Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża - 4104,50m22) Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny - 4104,50m23) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - droga - 3250,00 m24) Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego - 3250,00 m25) Warstwa dolna podbudowy z destruktu- odnogi - 1,004,50 m26) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem - zjazdy - 50m37) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - droga - 3250,00m28) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - zjazdy - 250,00m25. Nawierzchnie:1) Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych warstwa wiążąca- droga - 2420,00m22) Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych warstwa ścieralną - droga - 2420,00m23) Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych warstwa ścieralną - zjazdy - 250,00m24) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego - odnogi - 1004,50m25) Nawierzchnia z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - pobocza - 930,00m26. Oznakowanie i urządzanie bezpieczeństwa ruchu1) Słupki do znaków drogowych z rur stalowych - 2 szt.2) Przymocowanie znaków - 2 szt.3) Bariery jednostronne - 30m7. Roboty wykończeniowe1) Regulacja pionowa włazów kanałowych - 3 szt.2) Inwentaryzacja powykonawcza - 0,907 km.Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty w ramach realizowanego zamówienia wynosi 24 miesiące. Szczegółowy zakres prac do wykonania precyzuje dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót, stanowiący załącznik do niniejszej SWZ.

 • ) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • ) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

 • ) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
 • ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
 • ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
 • ) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
 • ) Kryteria oceny ofert
  • ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
  • ) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

 • ) Nazwa kryterium: Cena
 • ) Waga: 60

Kryterium 2

 • ) Rodzaj kryterium:

inne.

 • ) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
 • ) Waga: 40
 • ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

 • ) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
 • ) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
 • ) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:a) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, które polegały na wykonaniu budowy, przebudowy, remontu lub naprawy dróg o wartości 400.000,00 zł brutto każda.b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej.

 • ) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
 • ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
 • ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Środki dowodowe na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej:1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów -inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 3 do SWZ); 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SWZ);
 • ) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych.

 • ) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

 • ) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
 • ) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
 • ) Zamawiający wymaga wadium: Tak
  • Informacje dotyczące wadium:
 1. Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości: 1.000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100).2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:1) pieniądza,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi byćzawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego nr 63 1130 1105 0005 2057 5820 0007 do upływu terminu składania ofert w tytule przelewu należy wpisać Wadium -" Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 511/5, 539/2, 96/4, 665/3, 92/2 w m. Komańcza”
  • ) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
  • ) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ 2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej: a) wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą dokumenty, o których mowa w rozdziale 7 SWZ, oświadczenia składa każdy z wykonawców osobno w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w rozdziale 11 SWZ; b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 składa każdy z wykonawców osobno; c) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną; d) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie; e) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami; f) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant (pełnomocnik) pozostałych.Uwaga: warunki, o których mowa w rozdziale 7 SWZ (warunki uczestnictwa w przetargu) podmioty składające ofertę wspólną jako konsorcjum mogą spełniać łącznie. 3) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Szczegóły zostały zawarte w pkt.12 SWZ
  • ) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

 • ) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
 • ) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
 • ) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp. oraz w przypadkach, o których mowa w SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym integralną część SWZ - załącznik nr 5 do SWZ.

 • ) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

 • ) Termin składania ofert: 2021-05-06 11:00
 • ) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do zlożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostepnego na ePUAP i udostepnionego również na miniPortalu.
 • ) Termin otwarcia ofert: 2021-05-06 12:00
 • ) Termin związania ofertą: do 2021-06-04

Data wytworzenia: 2021-04-19
Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn
Data udostępnienia: 2021-04-19 13:46:00
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Termin składania ofert: 2021-05-06 11:00:00
Termin otwarcia: 2021-05-06 12:00:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał