> Zarządzenie nr 36/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 8 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie nr 36/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 8 kwietnia 2021 r.


w sprawie określenia formy przekazywania Wójtowi Gminy Komańcza sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych

Na podstawie §9 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych
w zakresie operacji finansowych (Dz.U z 2020 r. poz. 2396).

Zarządzam co następuje:

§1

  • Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Komańcza przekazują sprawozdania w zakresie operacji finansowych, o których mowa
    w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r, w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U z 2020 r. poz. 2396)
    w formie dokumentu papierowego .
  • Forma papierowa sprawozdań powinna być dostarczona do Skarbnika Gminy Komańcza w terminach określonych przez Ministra Finansów w załączniku nr 6 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w zakresie operacji finansowych (Dz.U z 2020 r. poz. 2396).

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Komańcza.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za I kwartał 2021 r. oraz rocznych sprawozdań za rok budżetowy 2021.


Data wytworzenia: 2021-04-08
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka
Data udostępnienia: 2021-04-19 13:36:43
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał