> Odtworzenie, Sporządzenie Aktu Stanu Cywilnego

Odtworzenie, Sporządzenie Aktu Stanu Cywilnego


Karta informacyjna

Urząd Gminy w Komańczy – Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy

Czynny:

pon. – śr. – 7.00-15.00; czw. – 7.00-17.00; pt. – 7.00-13.00

tel: 13 467 70 35

Data ostatniej aktualizacji karty

30 listopada 2020r.

Odnośnik do e-formularza

brak

Opis sprawy

Odtworzenie, Sporządzenie Aktu Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy

Obywatel polski/obcokrajowiec

Wymagane dokumenty

1. Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju:

- dokument tożsamości

- wniosek

- zaświadczenie z USC, w którym powinien znajdować się akt, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie księgi

- dokument potwierdzający fakt sporządzenia aktu stanu cywilnego (odpisy zaginionego lub zniszczonego aktu)

- posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtwarzanym akcie

2. Sporządzenie, odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą: - dokument tożsamości

- wniosek

 - dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelniona kopia + oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentu dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego.

Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Do pobrania w pokoju nr 14

Opłaty

39,00 zł za odpis zupełny wydany po odtworzeniu/sporządzeniu aktu

Jednostka / osoba odpowiedzialna

pokój 14 – Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Marta Petryk tel: 13 467 70 35, emeil: usc@komancza.pl

Miejsce składania dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Komańczy pokój nr 14

Termin załatwienia sprawy

1. Do 1 miesiąca

2. Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia sprawy

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2020, poz. 463 t.j. ze zm.)

2.Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz. 256t.j. )

3.Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020, poz. 1546 t. j. ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez kierownika USC, przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju dokonuje się w przypadku zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.

2. Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.

3. Wniosek o odtworzenie/sporządzenie aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika USC.

4. Dokonując odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami sporządzonymi w RP, kierownik USC na wniosek osoby, której akt dotyczy może dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej.

5. Jeżeli wniosek dotyczy odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, ale nie zawierającego zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa lub nazwiska dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym ww. wniosku. Jeżeli nie zrobią tego od razu, to oświadczenia takie można złożyć w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia.

6. Sporządzenie aktu stanu cywilnego polega na zarejestrowaniu urodzenia albo zgonu, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane. Dotyczy to także rejestracji urodzenia, małżeństwa i zgonu, które nastąpiły w państwie w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.


Data wytworzenia: 2020-11-30
Sporządzone przez: Marta Petryk
Data udostępnienia: 2021-04-12 08:55:43
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał