> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 marca 2021r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 marca 2021r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 31 marca 2021r. na wniosek Gminy Komańcza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie wieży widokowej wraz z wiatą turystyczną i placem utwardzonym, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 90/12– obręb Kulaszne.

W związku z powyższym informuję, że całość akt sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy Urzędu, stanowisko ds. Zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 w terminie
14 dni od dnia ogłoszenia.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi i (wnioski) wniesione w formie elektronicznej
na adres:
urzad@komancza.pl

  1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub,
  3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 346 ze zm.).

Wnioski mogą być również składane ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: urzad@komancza.pl.


Sporządzone przez: Joanna Szulc
Data udostępnienia: 2021-04-01 10:06:37
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link