> Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 marca 2021 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie w drodze bez przetargu

na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) oraz Uchwały Nr XXVIII/217/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 24 lutego 2021r.

zarządzam, co następuje:

§1

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie w drodze bez przetargu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykaz o którym mowa w §1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza. Informację o miejscu i terminie wywieszenia wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Sporządzone przez: Joanna Szulc
Data udostępnienia: 2021-03-17 14:28:18
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link