> Uchwała nr XXIX/232/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/232/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.


w sprawie uznania petycji za niezasługujące na uwzględnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.) Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje

§1

  1. Po zapoznaniu się z:
  • petycją nr 3 wniesioną przez Panią Marię Grabas jako przedstawiciela Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” w dniu 23 lutego 2021r. o przyjęcie uchwały zawartej w treści petycji;
  • petycją wniesioną przez Panią Teresę Garland w dniu 23 lutego 2021r. o opinię
    w przedmiocie zawartym w treści petycji;

Rada Gminy Komańcza uznaje petycje za niezasługujące na pozytywne rozpatrzenie i nie uwzględnia petycji.

  1. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-03-23
Sporządzone przez: Edyta Opar
Data udostępnienia: 2021-03-30 10:44:42
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał