> Uchwała nr XXIX/229/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/229/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości: Kulaszne, Szczawne i Radoszyce na rzecz użytkowników wieczystych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), oraz § 7 Uchwały nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza (Dz. Urz. Woj. Podkar. 2017.2751 ze zm.).

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako:

  1. działka nr 10/15 o pow. 0,0812 ha, położona w miejscowości Kulaszne, stanowiąca własność Gminy Komańcza, objęta księgą wieczystą nr KS1S/00072307/7 - na rzecz użytkownika wieczystego;
  2. działka nr 10/17 o pow. 1,0873 ha, zabudowana, położona w miejscowości Kulaszne, stanowiąca własność Gminy Komańcza, objęta księgą wieczystą nr KS1S/00073403/7 - na rzecz użytkownika wieczystego;
  3. działka nr 126/6 o pow. 0,0865 ha, zabudowana, położona w miejscowości Szczawne, stanowiąca własność Gminy Komańcza, objęta księgą wieczystą nr KS1S/00056125/9 - na rzecz użytkownika wieczystego;
  4. działka nr 219/3 o pow. 0,0573 ha, zabudowana, położona w miejscowości Radoszyce, stanowiąca własność Gminy Komańcza, objęta księgą wieczystą nr KS1S/00073873/2 - na rzecz użytkownika wieczystego;

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-03-23
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc
Data udostępnienia: 2021-03-30 10:37:39
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał