> Uchwała nr XXIX/228/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/228/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1990 ze zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako:

  1. działka nr 10/30 o pow. 0,0233 ha położona w miejscowości Kulaszne, zabudowana murowanym budynkiem o pow. 35m2, objęta księgą wieczystą Nr KS1S/00052943/1 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku,
  2. działka nr 10/31 o pow. 0,0457 ha, położona w miejscowości Kulaszne, niezabudowana, objęta księgą wieczystą Nr KS1S/00052943/1, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-03-23
Sporządzone przez: Joanna Szulc
Data udostępnienia: 2021-03-30 10:34:05
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał