> Uchwała nr XXIX/227/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/227/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 23 marca 2021 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz § 12 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza (Dz. Urz. Woj. Podkar. 2017. 2751 ze zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

  1. Wyraża się zgodę na zamianę zabudowanej nieruchomości gminnej o nr ew. 129/1 o pow. 0,4418 ha położonej w miejscowości Kulaszne dla której Sąd Rejonowy w Sanoku prowadzi księgę wieczystą nr KS1S/00048713/9 za niezabudowaną nieruchomość o nr ew. 90/12 o pow. 0,5000 ha położoną w miejscowości Kulaszne, stanowiącą własność osoby fizycznej.
  1. Uchyla się par. 1 ust. 1 pkt 78 uchwały Nr XX/168/2020 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Komańcza.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-03-23
Sporządzone przez: Joanna Szulc
Data udostępnienia: 2021-03-30 10:31:00
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał